Solutyl 900 g/kg proszek do sporządzania roztworu doustnego dla kur, indyków, bydła i świń

Solutyl 900 g/kg proszek do sporządzania roztworu doustnego dla kur, indyków, bydła i świń
Docelowe gatunki
Kura, indyk, bydło (cielęta), świnia
Wielkość opakowania
Saszetka: 5,5g, 110g, 1,1kg. Pudełko tekturowe: 1 x 5,5g, 10 x 5,5g, 1 x 110g. Butelka: 110g, 550g. Pudełko tekturowe: 1 x 110g.
Rejestracja
PL
Wyłącznie dla zwierząt
Wydawany z przepisu lekarza

 Proszek do sporządzania roztworu doustnego 

Informacje przeznaczone dla specjalistów i pracowników branży weterynaryjnej.

 ZAWARTOŚĆ

Substancja czynna:
Tylozyna - 900 g/kg ( co odpowiada winianowi tylozyny w ilości 1 000 g/kg)

Prawie biały lub lekko żółty, gruboziarnisty proszek.

WSKAZANIA LECZNICZE

Kury i indyki:

Leczenie schorzeń układu oddechowego (CRD) i zakażeń zapalenia zatok wywoływanych przez Mycoplasma gallisepticum i Mycoplasma synoviae wrażliwe na tylozynę.

Świnie:

Leczenie i metafilaktyka rozrostowego zapalenia jelit (adenomatozy) powodowanego przez Lawsonia intracellularis. Leczenie enzootycznego zapalenia płuc powodowanego przez Pasteurella multocida i Mycoplasma hyopneumoniae. Przed zastosowaniem metafilaktycznym należy potwierdzić występowanie choroby w stadzie.

Bydło (cielęta):

Leczenie zapaleń płuc wywoływanych przez Mycoplasma spp. i Pasteurella multocida wrażliwe na tylozynę. 

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-1) I SPOSÓB PODANIA

Kurczęta i indyki:

Przed podaniem zwierzętom produkt należy rozpuścić w wodzie do picia. 80-100 mg tylozyny/kg m.c./dzień, co odpowiada 8,8 - 11,0 g produktu/100 kg m.c. (0,5 - 1,0 g produktu/litr wody).

Leczenie mykoplazmozy:


Czas stosowania
Brojlery  1 – 3 dni
 Kury/kurczęta odchowywane na nioski  2 – 3 dni
 Indyki  2 – 3 dni
 Cielęta:

Produkt należy rozpuścić w preparacie mlekozastępczym lub wodzie do picia, tak aby zapewnić podanie 0,022 g produktu/kg m.c. dwa razy dziennie (co odpowiada 40 mg tylozyny/kg m.c./dzień), przez 7 - 14 dni w zależności od efektów leczenia.

Świnie:

Leczenie enzootycznego zapalenia płuc:
Produkt należy rozpuścić w wodzie do picia, tak by zapewnić podanie 25 mg tylozyny/kg m.c./dzień. Można to uzyskać dodając 0,25 g produktu do litra wody.

Leczenie i metafilaktyka ileitis:
Produkt należy rozpuścić w wodzie do picia, tak by zapewnić 5 - 10 mg tylozyny/kg m.c./dzień. Można to uzyskać dodając 0,05 - 0,1 g produktu do litra wody. Należy stosować przez 3 - 10 dni (do 24 godzin po ustąpieniu objawów). Roztwór w wodzie do picia należy przygotowywać co 24 godziny.
W przypadku roztworu przygotowywanego w preparacie mlekozastępczym zaleca się przygotowywanie bezpośrednio przed podaniem. W celu uniknięcia nieprawidłowego dawkowania masa ciała leczonych zwierząt powinna być oszacowana jak najdokładniej. Spożycie płynów jest uzależnione od wielu czynników, m.in. wieku, stanu klinicznego zwierząt, warunków otoczenia.
W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania należy monitorować spożycie płynów i odpowiednio dostosować stężenie roztworu leczniczego. Jeśli nie jest to możliwe, należy zastosować inny produkt leczniczy weterynaryjny.

OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne:
Kury - 1 dzień
Indyki - 1 dzień
Świnie - 2 dni
Bydło (cielęta) - 14 dni
Produkt nie dopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Produkt nie dopuszczony do stosowania u krów w laktacji, których mleko przeznaczone jest do spożycia przez ludzi.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u koni z uwagi na możliwość wystąpienia jelita ślepego. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub inne antybiotyki makrolidowe.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nieznane.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepókojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w ory ginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 21 dni.
Okres ważności po rozpuszczeniu zgodnie z instrukcją: 24 godziny.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt leczniczy powinien być dokładnie rozpuszczony w wodzie lub preparacie mlekozastępczym przed podaniem zwierzętom.
Produkt powinien być stosowany w oparciu o testy wrażliwości jak również lokalne zasady stosowania antybiotyków. Podawanie zbyt małych dawek i/lub zbyt krótki czas leczenia może sprzyjać rozwojowi lekooporności.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Tylozyna może wywołać podrażnienie. Makrolidy takie jak tylozyna, mogą również powodować nadwrażliwość (alergię) po wstrzyknięciu, inhalacji, spożyciu lub kontakcie ze skórą lub oczami. Nadwrażliwość na tylozynę może doprowadzić do reakcji krzyżowych z innymi makrolidami i odwrotnie. Reakcje alergiczne na te substancje mogą być niekiedy poważne, a zatem bezpośredniego kontaktu należy unikać.
Osoby ze znaną nadwrażliwością na antybiotyki makrolidowe nie powinny podawać tego produktu.
W razie przypadkowego kontaktu ze skórą umyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami, płukać oczy dużą ilością czystej, bieżącej wody.
Podczas pracy z produktem stosować rękawice ochronne, okulary i maskę. Zaleca się, aby stosować produkt w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Jeśli oddychanie jest utrudnione zapewnić i utrzymać wentylację.
Jeśli pojawią się objawy po ekspozycji, takie jak wysypka na skórze, należy zasięgnąć porady lekarza i pokazać lekarzowi to ostrzeżenie. Obrzęk twarzy, warg i oczu lub trudności w oddychaniu są znacznie poważniejszymi objawami i wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Ciąża, laktacja, nieśność

Badania laboratoryjne na gryzoniach nie wykazały działania teratogennego, szkodliwego dla płodu oraz szkodliwego dla matki.
Decyzja o stosowaniu produktu w okresie ciąży lub nieśności powinna być podejmowana indywidualnie jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.
Produkt może być stosowany u kur niosek jaj reprodukcyjnych przez cały okres życia ptaków.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Występuje oporność krzyżowa pomiędzy innymi makrolidami i linkomycyną.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

LD50 u drobiu przedstawia się następująco:
Kurczęta 5400 mg/kg masy ciała ( 33 razy więcej od zalecanego stężenia).
Indyki 6400 mg/kg masy ciała (27 razy więcej od zalecanego stężenia).
U świń dzienna dawka 800 mg/kg masy ciała ( 32 razy więcej od zalecanego stężenia) nie powoduje objawów toksycznych, może wystąpić przejściowa biegunka. U cieląt dwukrotnie wyższa dawka i czas stosowania nie powodują żadnych ubocznych objawów.

Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innymi roztworami, gdyż może to powodować wytracanie się substancji czynnej.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUW ANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.  

Podmiot odpowiedzialny:

Pharmagal Bio, s. r. o. Murgasova 5, 949 01 Nitra, Słowacja

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Pharmagal, s. r. o. Murgasova 5, 949 01 Nitra, Słowacja 

Wchodząc na tę stronę, oświadczam zgodnie z prawem, że jestem specjalista związany z branżą farmaceutyczną i że znam definicję specjalisty zgodnie z obowiązującym prawem.

Specjalista związany z branżą farmaceutyczną jest profesjonalnie kompetentną osobą upoważnioną do obsługi leków i wyrobów medycznych.

Jeśli chcesz kontynuować, kliknij TAK

AnulujTak

Opis leku ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest to reklama.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki. W razie dodatkowych pytań należy zwrócić się do lekarza weterynarii.

Produkty | Antybiotyki i Chemioterapeutyki | Solutyl 900 g/kg proszek...

© 2011-2019 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.