GALCES PLUS tabletki dla psów

 GALCES PLUS tabletki dla psów
Docelowe gatunki
Pies
Wielkość opakowania
1 blister zawierający 4 tabletki (4 tabletki), 1 blister zawierający 10 tabletki (10 tabletek), 5 blistrów zawierających po 10 tabletek (50 tab.), 10 blistrów zawierających po 10 tabletek (100 tab)
Rejestracja
PL, CZ
Wyłącznie dla zwierząt
Wydawany z przepisu lekarza

 Tabletka

Informacje przeznaczone dla specjalistów i pracowników branży weterynaryjnej.

ZAWARTOŚĆ 

1 tabletka zawiera:

Substancje aktywne:
Febantel 150,0 mg
Pyrantelu embonian 144,0 mg ( co odpowiada 50 mg pyrantelu)
Prazykwantel 50,0 mg

Żółte, okrągłe, tabletki z linią podziału. Tabletki mogą zostać podzielone na połówki.

WSKAZANIA LECZNICZE  

Zwalczanie inwazji nicieni i tasiemców przewodu pokarmowego psów takich jak: Toxascaris leonina, Toxocara canis (postaci dorosłe i niedojrzałe), Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis (dorosłe postaci), Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Taenia spp., i Dipylidium caninum (postaci dorosłe i niedojrzałe).

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA 

Jednorazowe podanie doustne.

Dawki zalecane to: 15 mg febantelu, 14,4 mg pyrantelu embonianu i 5 mg prazykwantelu na 1 kg masy ciała. Jedna tabletka na 10 kg masy ciała. 

Szczenięta i małe psy: ¼ tabletki na 0,5-2,0 kg m.c., ½ tabletki na więcej niż 2 kg do 5 kg m.c., 1 tabletka na więcej niż 5 kg do 10 kg m.c.. 

Średnie i duże psy: 2 tabletki na więcej niż 10 kg do 20 kg m.c., 3 tabletki na więcej niż 20 kg do 30 kg m.c., 4 tabletki na więcej niż 30 kg do 40 kg m.c. . 

Tabletki mogą być podane psu bezpośrednio, poprzez umieszczenie tabletek u podstawy języka, lub poprzez dodanie tabletek do jedzenia.
Przed podaniem ani po podaniu tabletek nie ma konieczności stosowania głodówki.
U szczeniąt stosowanie od 2 tygodnia życia, co dwa tygodnie aż do 12 tygodnia życia.       
Wskazane jest leczenie suk i szczeniąt w tym samym czasie.
Regularne odrobaczanie psów, poprzedzone badaniem kału, powinno być przeprowadzane co trzy miesiące.  

W razie silnej inwazji robaków obłych powtórna dawka powinna być podana po 14 dniach.

OKRES KARENCJI 

Nie dotyczy.

PRZECIWWSKAZANIA 

 Nie stosować równocześnie ze związkami piperazyny.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE 

Nie zaobserwowano działań niepożądanych.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA 

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 ˚C.
Chronić przed światłem.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

Na skutek częstego i wielokrotnego stosowania leków przeciwpasożytniczych z tej samej grupy może dojść do wykształcenia oporności na którąkolwiek z tych grup leków. 

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Dodatkowe środki ostrożności dotyczące diety podczas stosowania u szczeniąt i dorosłych psów nie są konieczne.
Żywicielem pośrednim tasiemca Dipylidium caninum są pchły, dlatego inwazja tego pasożyta będzie nawracać do czasu eliminacji żywicieli pośrednich.
Unikać podania zbyt małej dawki spowodowanego nieprawidłowym oszacowaniem wagi zwierzęcia lub nieprawidłowym podaniem.
Rozpoczęcie leczenia zwierząt ciężarnych w kierunku zwalczania robaków obłych należy skonsultować z lekarzem weterynarii.
Przy leczeniu ciężarnych suk nie należy przekraczać określonych dawek. 

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

  • Po podaniu produktu należy umyć ręce.
  • Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
  • Osoby o znanej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu powinny unikać kontaktu z produktem medycznym weterynaryjnym.

Ciąża:

Stosować jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu. 

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Nie stosować równocześnie z produktami zawierającymi piperazynę i fosforoorganicznymi lekami przeciwpasożytniczymi.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

Produkt GALCES PLUS jest dobrze tolerowany przez psy. Produkt leczniczy weterynaryjny ma szeroki margines bezpieczeństwa, powyżej trzy i pięciokrotnego przedawkowania.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE 

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub pochodzące z niego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Wchodząc na tę stronę, oświadczam zgodnie z prawem, że jestem specjalista związany z branżą farmaceutyczną i że znam definicję specjalisty zgodnie z obowiązującym prawem.

Specjalista związany z branżą farmaceutyczną jest profesjonalnie kompetentną osobą upoważnioną do obsługi leków i wyrobów medycznych.

Jeśli chcesz kontynuować, kliknij TAK

AnulujTak

Opis leku ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest to reklama.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki. W razie dodatkowych pytań należy zwrócić się do lekarza weterynarii.

© 2011-2019 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.