ENROGAL 50 mg/ml injekční roztok

ENROGAL 50 mg/ml injekční roztok
Cílový druh
Telata, prasata, psi, kočky
Balení
50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml
Registrace
ČR, SR
Pouze pro zvířata
Vydáván pouze na předpis

injekční roztok

Informace pro odbornou veřejnost a poskytovatele veterinární zdravotní péče.

Složení:

1 ml roztoku obsahuje:

Léčivá látka:
Enrofloxacinum 50 mg

Pomocné látky: Propylenglykol (E 1520) 0,075 ml.

Přípravek je čirý nažloutlý až žlutý injekční roztok.

Indikace:

Infekční onemocnění způsobená bakteriemi citlivými na enrofloxacin:
Telata:
Bovinní respirační onemocnění způsobené Histophilus somni, Pasteurella multocida.
Prasata:
Enteritis: E. coli a syndrom metritis-mastitis-agalakcie (MMA) způsobený E. coli, Klebsiella spp., Staphylococcus spp.
Psi a kočky:
Infekce kůže, trávicího, respiračního a urinárního systému způsobené E. coli, Pasteurella multocida, Staphylococcus intermedius.

Dávkování pro každý druh, cesta(y) a způsob podání:

Telata
2,5 mg enrofloxacinu/kg ž.hm. (1 ml přípravku na 20 kg ž.hm.) subkutánně, po dobu 5 dnů.
Maximální objem na jedno místo injekčního podání je 5 ml.

Prasata
2,5 mg enrofloxacinu/kg ž.hm. (1 ml přípravku na 20 kg ž.hm.) intramuskulárně, po dobu 3 dnů, při MMA 1-2 dny.
Maximální objem na jedno místo injekčního podání je 2,5 ml.

Psi a kočky
5 mg enrofloxacinu/kg ž.hm. (0,1 ml přípravku na 1 kg ž.hm.) subkutánně, po dobu 5 dnů.
Maximální objem na jedno místo injekčního podání je 5 ml.

Ochranná lhůta:

Telata: maso 14 dnů.
Prasata: maso 10 dnů.

Kontraindikace:

Nepodávat zvířatům trpícím poruchami CNS a chrupavek.
Malým a středním plemenům psů nepodávat do věku 2-8 měsíců. U velkých a gigantických plemen psů by se lék neměl používat do 12. a 18. měsíce věku (nebo do ukončení růstové fáze).

Nežádoucí účinky:

Při použití fluorochinolonů v období růstu zvířat není možné vyloučit poškození kloubů, projevující se sníženou pohyblivostí.
U psů a telat se mohou sporadicky vyskytnout trávicí poruchy. Mohou se objevit lokální reakce v místě injekčního podání.
Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Zvláštní opatření pro uchovávání:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.
Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dnů.

Zvláštní upozornění:

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:
Indikační omezení:
Doporučuje se ponechat fluorochinolony na léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu,
nebo se očekává slabá odezva na ostatní skupiny antibiotik.
Použití fluorochinolonů by mělo být, pokud je to možné, založeno na výsledku testu citlivosti.
Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku (SPC), může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na fluorochinolony a snížit účinnost terapie ostatními chinolony z důvodu možné zkřížené rezistence.
Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.

Malým a středním plemenům psů nepodávat do věku 2-8 měsíců. U velkých a gigantických psů by se lék neměl používat do 12. až 18. měsíce věku (nebo do ukončení růstové fáze).

Upozornění pro osoby podávající lék zvířatům:V případě náhodného injekčního samopodání vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Při kontaktu substance s pokožkou se doporučuje postižené místo omýt vodou a mýdlem.
V případě zasažení očí proplachujte dostatečným množstvím vody i pod víčky minimálně 15 minut.
Při podráždění kůže nebo očí vyhledejte lékařskou pomoc.
Lidé se známou přecitlivělostí k fluorochinolonům by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
Informace pro lékaře: Enrofloxacin je analog ciprofloxacinu, který se používá v humánní medicíně. Ciprofloxacin je produkt metabolizmu enrofloxacinu. Intoxikace tímto léčivem je nepravděpodobná, ale v případě předávkování je potřebné poskytnout první pomoc a zabezpečit detoxikaci postižené osoby. Léčba je symptomatická.

Interakce:
Současné podávání chloramfenikolu, tetracyklinů, makrolidových antibiotik působí antagonisticky. Nepodávat současně s nesteroidními antiflogistiky nebo s teofylínem.
Současné podávání látek obsahujících hořčík, hliník, vápník, železo, zinek a měď snižuje resorpci enrofloxacinu a tím jeho účinnost.
Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud je jich třeba:

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Registrační číslo: 96/030/03-C 

Vstupem na tuto internetovou stránku prohlašuju, že jsem odborníkem v smyslu zákona, a že jsem obeznámen se zákonnou definici odborníka.
V případe, že nejsem odborník jsem obeznámen s riziky, jimž se vystavuju pokud vstoupím na stránku určenou pro odborníky.

Odborník je odborně způsobilá osoba oprávněná zacházet s léčivy v smyslu zákona o léčivech.

V případe, že chcete pokračovat, klikněte ANO.

NeAno

Popis léčivého přípravku má informativní charakter, není reklamou přípravku.

Pro správné používaní léčivého přípravku / přípravku si prosím pozorně přečtete celou písemnou informaci pro uživatele, která je přibalena k výrobku. Pokud potřebujete další informace nebo radu, obraťte se na svého veterinárního lékaře nebo lékárníka.

Produkty | Antibiotika a chemoterapeutika | ENROGAL 50 mg/ml injekční...

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.