METROZOL 200 mg/g perorální prášek

METROZOL 200 mg/g perorální prášek
Cílový druh
Sportovní holubi
Balení
5 x 20 g, 1 x 400 g
Registrace
ČR, SR
Pouze pro zvířata
Vydáván pouze na předpis

perorální prášek

Informace pro odbornou veřejnost a poskytovatele veterinární zdravotní péče.

Složení:

1 g léku obsahuje:

Léčivá látka:
Metronidazolum 200 mg

Indikace:

Léčebně a léčebně-preventivně proti trichomoniáze a histomoniáze sportovních holubů.

Dávkování pro každý druh, cesta(y) a způsob podání:

Před chovnou sezónou: léčebná dávka – 3 g/l pitné vody, po dobu 7 dní.

Během chovné sezóny: léčebně-preventivní dávka – 1,5 g/l pitné vody, podávat 2 dny ve 14-denních intervalech.

V období před závodní sezónou: léčebná dávka – 3 g/l pitné vody, po dobu 7 dní.
V období závodní sezóny: léčebně-preventivní dávka – 1,5 g/l pitné vody, podávat 2 dny, ve 14 denních intervalech (minimálně 1-krát).

Mladá zvířata: 1 týden po vylítnutí z hnízda podávat léčebnou dávku – 3 g/l pitné vody, po dobu 5 dní, za současné vakcinace Pharmavacem columbi 2 ad.us.vet., v dalším období až do skončení přepeřování podávat 2 dny, v 3-týdenních intervalech léčebně-preventivní dávku – 1,5 g/l pitné vody.

Pokyn pro správné podání:

Potřebné množství léku se rozpustí v menším množství teplé vody (40-45oC) a následně se rozmíchá v celkovém objemu vody.
Medikovaná voda se musí denně připravovat a měnit v čistých nádobách.

Ochranná lhůta:

Není určeno pro potravinová zvířata.

Kontraindikace:

Nejsou.

Nežádoucí účinky:

Lék snáší cílové druhy zvířat dobře. Nejsou známy nežádoucí účinky.

Zvláštní opatření pro uchovávání:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Chraňte před světlem.
Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.
Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 24 hodin.

Zvláštní upozornění:

Při styku s kůží omyjte postižené místo vodou a mýdlem.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vyplachujte 15 min velkým množstvím vody.
V případě podráždění vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Při manipulaci používat ochranné prostředky.

Interakce:

Inhibitory enzymatického systému P-450 inhibují metabolizmus metronidazolu a tím udržují vyšší plazmatické hladiny metronidazolu.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud je jich třeba:

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Registrační číslo: 96/067/98-C

Vstupem na tuto internetovou stránku prohlašuju, že jsem odborníkem v smyslu zákona, a že jsem obeznámen se zákonnou definici odborníka.
V případe, že nejsem odborník jsem obeznámen s riziky, jimž se vystavuju pokud vstoupím na stránku určenou pro odborníky.

Odborník je odborně způsobilá osoba oprávněná zacházet s léčivy v smyslu zákona o léčivech.

V případe, že chcete pokračovat, klikněte ANO.

NeAno

Popis léčivého přípravku má informativní charakter, není reklamou přípravku.

Pro správné používaní léčivého přípravku / přípravku si prosím pozorně přečtete celou písemnou informaci pro uživatele, která je přibalena k výrobku. Pokud potřebujete další informace nebo radu, obraťte se na svého veterinárního lékaře nebo lékárníka.

Produkty | Antibiotika a chemoterapeutika | METROZOL 200 mg/g perorální...

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.