OXYTRIM prášek pro perorální roztok

OXYTRIM prášek pro perorální roztok
Cílový druh
Prasata, telata, brojleři
Balení
500 g, 1 kg, 5 kg
Registrace
ČR, SR
Pouze pro zvířata
Vydáván pouze na předpis

prášek pro perorální roztok

Informace pro odbornou veřejnost a poskytovatele veterinární zdravotní péče.

Složení:

1 g obsahuje:

Léčivé látky:
Oxytetracyclini hydrochloridum 40 mg
Sulfadimidinum natricum 50 mg
Trimethoprimum 10 mg

Světle žlutý homogenní prášek

Indikace:

Léčba primárních a sekundárních bakteriálních infekcí gastrointestinálního a respiračního traktu: enteritidy, gastroenteritidy, bronchitidy, bronchopneumonie, rinitidy a celkové orgánové infekce, tam, kde je odůvodněné použití kombinace léčivých látek obsažených v přípravku.

Dávkování pro každý druh, cesta(y) a způsob podání: 

Perorální podání v pitné vodě.

Prasata a prasnice: 50 mg kombinace léčivých látek (tj. 20 mg oxytetracyklinu hydrochloridu, 25 mg sulfadimidinu sodného a 5 mg trimethoprimu)/kg ž.hm., což odpovídá 0,5 g přípravku / kg ž.hm. po dobu 5-7 dní.

Telata (do 8 týdnů stáří): 60 mg kombinace léčivých látek (tj. 24 mg oxytetracyklinu hydrochloridu, 30 mg sulfadimidinu sodného a 6 mg trimethoprimu)/kg ž.hm., což odpovídá 0,6 g přípravku / kg ž.hm. po dobu 5-7 dní. Rozpustit v malém množství vody.

Kur domácí (brojleři): 50 mg kombinace léčivých látek (tj. 20 mg oxytetracyklinu hydrochloridu, 25 mg sulfadimidinu sodného a 5 mg trimethoprimu)/kg ž.hm., což odpovídá 0,5 g přípravku / kg ž.hm. po dobu 5-7 dní. 

Doporučenou denní dávku rozdělte a podávejte dvakrát denně.

Při přípravě medikované vody by se mělo přihlížet k živé hmotnosti léčených zvířat a jejich denní spotřebě vody. Příjem vody se může lišit v závislosti na věku, zdravotnímu stavu, plemeni, klimatických podmínkách a způsobu chovu, proto je potřebné pro správné dávkování zohlednit aktuální situaci příjmu vody v chovu a provést výpočet požadované koncentrace přípravku v gramech na 1 litr pitné vody dle následujícího vzorce:

Pokyny pro správné podání:

Pro zajištění správného dávkování by měla být živá hmotnost stanovena co nejpřesněji, aby se předešlo poddávkování.

Pravidla pro podání v pitné vodě: Medikovaná pitná voda a zásobní roztoky se připravují čerstvé, každých 12 hodin. Během léčby by zvířata neměla mít přístup k dalším zdrojům nemedikované vody. 

Ochranné lhůty:

Prasata: maso: 15 dní
Kur domácí (brojleři): 15 dní
Telata: maso: 21 dní
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

Kontraindikace:

Nepoužívat v případě hypersenzitivity k tetracyklinům, sulfonamidům a trimethoprimu nebo některé z pomocných látek. Nepoužívat u zvířat s těžkým poškozením jater a sníženou funkcí ledvin.
Nepodávat samicím v období březosti a laktace.
Nedoporučuje se současně podávat jiné sulfonamidy, anestetika a sirné aminokyseliny.

Nežádoucí účinky:

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků, a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo není účinné, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.
Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách ÚSKVBL elektronicky, nebo také přímo na adresu:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Hudcova 56a
621 00 Brno
Mail: adr@uskvbl.cz
Webové stránky: http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance 

Zvláštní opatření pro uchovávání: 

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Chraňte před světlem.
Uchovávejte v suchu.
Uchovávejte v původním obalu.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.
Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 12 hodin. 

Zvláštní upozornění: 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Při podávání sulfonamidů se doporučuje dostatečný přísun tekutin, případně současné podávání alkálií (Natrium bicarbonicum), protože v zásadité moči se sulfonamidy a jejich deriváty snadněji rozpouštějí.
Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.
Použití přípravku by mělo být založeno na kultivaci a stanovení citlivosti mikroorganizmů pocházejících z výskytů případů onemocnění na farmě. Pokud to není možné, je nutné založit terapii na místních (regionální, na úrovni farmy) epizootologických informacích o citlivosti cílové bakterie.
Byla zaznamenána vysoká prevalence rezistence u E. coli, izolované z kura domácího, k tetracyklinům. Rezistence k tetracyklinům byla také hlášena v některých zemích EU u respiračních patogenů prasat (A. pleuropneumoniae, S. suis) a patogenů drůbeže (Ornithobacterium rhinotracheale). Proto by tento přípravek měl být používán až po testování citlivosti.
Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v této příbalové informaci, může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních k tetracyklinu, sulfadimidinu a trimethoprimu a snížit účinnost terapie ostatními tetracykliny, sulfonamidy a trimethoprimem z důvodu možné zkřížené rezistence/ko-selekce rezistence.
Abychom se vyhnuli opakovanému či prolongovanému použití přípravku a z důvodu, že nemusí být dosaženo eradikace cílových patogenů, je zapotřebí medikaci kombinovat s dobrou zoohygienickou praxí, např. dobrou hygienou, správným větráním a dostatkem prostoru pro zvířata.
U druhů zvířat, kde je to relevantní, by v případě nedostatečného příjmu vody a tím i dostatečné dávky léčiva měla být léčba přehodnocena a zvážena možnost parenterální léčby.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Lidé se známou přecitlivělostí na tetracykliny, sulfonamidy nebo trimethoprim by se měli vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem. Tetracykliny, sulfonamidy nebo trimethoprim mohou po injekci, inhalaci nebo po kontaktu s kůží vyvolat hypersenzitivitu (alergii). Přecitlivělost na tyto látky může vést ke zkříženým reakcím s ostatními antibiotiky. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné.
Tento přípravek může vyvolat podráždění kůže, očí a sliznic. Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi.
Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z ochranného oděvu, nepropustných gumových nebo latexových rukavic, ochranných brýlí a buď z jednorázového respirátoru s polomaskou vyhovující evropské normě EN149 nebo z respirátoru pro opakované použití podle evropské normy EN140 s filtrem podle normy EN143.
V případě náhodného potřísnění opláchněte ihned zasažené místo velkým množstvím čisté vody. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokud se u vás objeví postexpoziční příznaky, jako např. kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.
Těhotné a kojící ženy by měly veterinární léčivý přípravek podávat obezřetně.
Po použití si umyjte ruce.

Březost a laktace:
Nepodávat samicím v období březosti a laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Absorpce oxytetracyklinu je negativně ovlivněna přítomností dvojmocných a trojmocných kationtů (vápník, železo, měď, hořčík, hliník), se kterými vytvářejí neúčinné cheláty. Při současném podání penicilinových antibiotik dochází k vzájemnému antagonizmu.
Při terapii sulfonamidy se nedoporučuje podávat methenamin jako antiseptikum močových cest pro zvýšené nebezpečí vzniku sloučenin narušujících průchodnost močových cest a antikoagulační látky.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
K předávkování a intoxikaci nedochází, protože léčivé látky mají nízkou toxicitu.

Inkompatibility:
Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Další opatření týkající se vlivu na životní prostředí:
Trimethoprim je perzistentní v půdě. 

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud je jich třeba:

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí. 

Registrační číslo: 96/119/04-C   

Vstupem na tuto internetovou stránku prohlašuju, že jsem odborníkem v smyslu zákona, a že jsem obeznámen se zákonnou definici odborníka.
V případe, že nejsem odborník jsem obeznámen s riziky, jimž se vystavuju pokud vstoupím na stránku určenou pro odborníky.

Odborník je odborně způsobilá osoba oprávněná zacházet s léčivy v smyslu zákona o léčivech.

V případe, že chcete pokračovat, klikněte ANO.

NeAno

Popis léčivého přípravku má informativní charakter, není reklamou přípravku.

Pro správné používaní léčivého přípravku / přípravku si prosím pozorně přečtete celou písemnou informaci pro uživatele, která je přibalena k výrobku. Pokud potřebujete další informace nebo radu, obraťte se na svého veterinárního lékaře nebo lékárníka.

Produkty | Antibiotika a chemoterapeutika | OXYTRIM prášek pro...

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.