PNEUMOTYL 900 000 IU/g prášek pro perorální roztok

PNEUMOTYL 900 000 IU/g prášek pro perorální roztok
Cílový druh
Kur domácí (brojleři, plemenní jedinci, nosnice), krůty, prasata, telata
Balení
110 g, 550 g, 1,1 kg
Registrace
ČR
Pouze pro zvířata
Vydáván pouze na předpis

 prášek pro perorální roztok

Informace pro odbornou veřejnost a poskytovatele veterinární zdravotní péče.

Složení:

1 g obsahuje:
Léčivá látka:
Tylosinum 900 000 IU (jako tylosini tartras)
Pomocné látky: Neobsahuje pomocné látky.

Téměř bílý nebo slabě žlutý hrubý prášek.

Indikace:

Kur domácí: Léčba a metafylaxe infekcí vyvolaných Mycoplasma gallisepticum a aerosakulitidy vyvolané Mycoplasma synoviae. Snížení morbidity vyvolané postvakcinačním stresem.
Krůty: Léčba a metafylaxe infekcí vyvolaných Mycoplasma gallisepticum.
Prasata: Léčba a metafylaxe proliferativní enteritidy prasat vyvolané Lawsonia intracellularis. Léčba enzootické pneumonie vyvolané Mycoplasma hyopneumoniae.
Telata: Léčba pneumonie telat vyvolané Mycoplasma spp. a Pasteurella multocida citlivými k tylosinu.

Dávkování:

Perorální podání v pitné vodě. U telat podávat perorálně v mléku nebo mléčné náhražce.

Kur domácí a krůty:
Dávka pro léčebné a metafylaktické podání: 90 000 IU tylosin tartrátu /kg ž.hm./den. Této dávky lze dosáhnout rozpuštěním 0,5 g přípravku v jednom litru pitné vody. V prvním týdnu života, by léčba měla trvat nejméně 3 dny u brojlerů a 5 dnů u krůt (viz tabulka):

Plán pro aplikaci přípravku u drůbeže podle věku

   Věk                   Doba                  aplikace
Brojleři kura domácího 1 týden    3 dny
  3 týdny  1 den
Kuřice a nosnice z rodičovských chovů, kuřice z užitkových chovů 1 týden  3 dny
  3 týdny  1 den
  9 týdnů  2 dny
  20 týdnů  2 dny
Krůty 1 týden  5dnů
  3 týdny  1 den

Návod na přípravu roztoku: K léku přidejte vodu a důkladně promíchejte. Nesypejte prášek do vody, ale vodu k prášku. Koncentrovaný roztok se rozpustí v takovém množství pitné vody, aby se dosáhlo požadované koncentrace.

Telata:
Přípravek se podává v mléce nebo mléčné náhražce v dávce 18 000 IU tylosinu tartrátu /kg ž. hm./ dvakrát denně 7 až 14 dnů u 50 kg telete. Této dávky lze dosáhnout dávkou 1 g přípravku dvakrát denně 7 až 14 dnů u 50 kg telete.

Prasata:
Léčba a metafylaxe enzootické pneumonie:
Přípravek se podává v pitné vodě v dávce 22 500 IU tylosinu tartrátu /kg ž. hm./den. Této dávky lze dosáhnout rozpuštěním 0,25 g přípravku v jednom litru pitné vody. Podávejte 3-10 dnů. Pokud zvířata do 5 dnů od podání nevykazují zlepšení, je třeba přehodnotit diagnózu a zvážit použití jiného antimikrobika.
Léčba a metafylaxe proliferativní enteritidy prasat (ileitidy):
Přípravek se podává v pitné vodě v dávce 9 000 IU tylosinu tartrátu/kg ž. hm. /den. Této dávky lze dosáhnout rozpuštěním 0,1 g přípravku v jednom litru pitné vody.
Podávejte 7-10 dnů.

Při dávkování je potřeba zohlednit příjem pitné vody, který je závislý na klinickém stavu zvířat a rovněž na teplotě vnějšího prostředí. Aby bylo zajištěno správné dávkování, je vhodné pro výpočet odpovídajícího množství přípravku do pitné vody použít následující vzorec:

Pokyny pro správné podání:

Návod na přípravu roztoku: K léku přidejte vodu a důkladně promíchejte. Nesypejte prášek do vody, ale vodu k prášku. Koncentrovaný roztok se rozpustí v takovém množství pitné vody, aby se dosáhlo požadované koncentrace.

Ochranné lhůty:

Kur domácí: maso: 1 den.
Krůty: maso: 5 dnů.
Telata: maso: 14 dnů.
Prasata: maso: Bez ochranných lhůt.
Vejce: Bez ochranných lhůt.

Kontraindikace:

Nepoužívat v případě známé rezistence na tylosin nebo další makrolidy z důvodu zkřížené rezistence.

Nežádoucí účinky:

U prasat se může vyskytnout průjem, svědění, erytém, otok a prolaps rekta.
Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo není účinné, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.
Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách ÚSKVBL elektronicky, nebo také přímo na adresu:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Hudcova 56a
621 00 Brno
Mail: adr@uskvbl.cz
Webové stránky: http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance 

Zvláštní opatření pro uchovávání:

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v suchu.
Chraňte před světlem.
Uchovávejte v původním obalu.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a krabičce po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 21 dní.
Doba použitelnosti po rozpuštění v pitné vodě: 24 hodin.
Doba použitelnosti po rozpuštění v mléku: spotřebujte ihned.

Zvláštní upozornění

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Použití přípravku by mělo být založeno na kultivaci a stanovení citlivosti mikroorganizmů pocházejících z výskytů případů onemocnění na farmě. Je správnou klinickou praxí založit léčbu na testu citlivosti bakterií izolovaných ze zvířete. Při infekcích vyvolaných zástupci rodu Mycoplasma vzhledem k technické obtížnosti jejich mikrobiologické kultivace je nutné založit terapii na anamnéze a klinickém vyšetření zvířat, případně laboratorní konfirmaci původce (PCR) a na regionálních epizootologických informacích o citlivosti a zejména v případě rekurentních výskytů M.bovis v chovu je nutno pomýšlet na sníženou citlivost, resp. rezistenci k tylosinu.
Protože nemusí být dosaženo eradikace cílových patogenů, je zapotřebí léčbu kombinovat s dobrou zoohygienickou praxí, např. dobrou hygienou, správným větráním a dostatkem prostoru pro zvířata.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Tylosin může způsobit podráždění. Makrolidy, jako např. tylosin, mohou také způsobovat přecitlivělost (alergii) po injekci, inhalaci, požití, po kontaktu s kůží či vniknutí do očí. Přecitlivělost na tylosin může vést ke zkříženým reakcím s ostatními makrolidy a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné. Lidé se známou přecitlivělostí na makrolidy nebo na kterýkoliv z excipientů by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z ochranného obleku, bezpečnostních brýlí, nepropustných rukavic a buď jednorázového respirátoru vyhovujícímu normě EN149 nebo respirátoru pro více použití vyhovujícímu normě EN140 s filtrem podle normy EN143.
Po potřísnění kůže postižené místo důkladně omyjte mýdlem a vodou.
V případě náhodného vniknutí přípravku do očí vypláchněte oči velkým množstvím čisté tekoucí vody. Pokud se po kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči.
Po použití přípravku si umyjte ruce.

Březost a laktace:
Přípravek lze používat během březosti a laktace.
Laboratorní studie u hlodavců nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku a maternální toxicitě.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Údaje nejsou k dispozici.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
Při perorálním podání dávek do trojnásobku doporučené dávky kuřatům, krůtám, prasatům či telatům, v pitné vodě nebo náhražce mléka, nebyl prokázán žádný nežádoucí vliv na zdraví a produkci.

Inkompatibility:
Nejsou známy.

Další opatření týkající se vlivu na životní prostředí:
Tylosin je perzistentní v půdě.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku:

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Registrační číslo: 96/004/20-C 

Vstupem na tuto internetovou stránku prohlašuju, že jsem odborníkem v smyslu zákona, a že jsem obeznámen se zákonnou definici odborníka.
V případe, že nejsem odborník jsem obeznámen s riziky, jimž se vystavuju pokud vstoupím na stránku určenou pro odborníky.

Odborník je odborně způsobilá osoba oprávněná zacházet s léčivy v smyslu zákona o léčivech.

V případe, že chcete pokračovat, klikněte ANO.

NeAno

Popis léčivého přípravku má informativní charakter, není reklamou přípravku.

Pro správné používaní léčivého přípravku / přípravku si prosím pozorně přečtete celou písemnou informaci pro uživatele, která je přibalena k výrobku. Pokud potřebujete další informace nebo radu, obraťte se na svého veterinárního lékaře nebo lékárníka.

Produkty | Antibiotika a chemoterapeutika | PNEUMOTYL 900 000 IU/g...

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.