SULFACOX T perorální roztok

SULFACOX T perorální roztok
Cílový druh
Telata, jehňata, prasata, psi, kur domácí, krůty, bažanti, králíci, zajíci
Balení
250 ml, 1000 ml
Registrace
ČR, SR
Pouze pro zvířata
Vydáván pouze na předpis

perorální roztok

Informace pro odbornou veřejnost a poskytovatele veterinární zdravotní péče.

Složení:

1 ml obsahuje:

Léčivé látky:
Sulfadimidinum natricum 50,0 mg
Trimethoprimum 12,5 mg

Čirý až slabě opalescentní světle žlutý roztok.

Indikace:

Léčba:

  • infekcí gastrointestinálního traktu (enteritidy, gastroenteritidy, koliinfekce, diarhoe, dyzentérie),
  • sekundárních bakteriálních infekcí po virových onemocněních,
  • akutní a chronické formy kokcidiózy drůbeže, bažantů, králíků a zajíců vyvolaných původci citlivými ke kombinaci sulfadimidinu a trimethoprimu.

Dávkování pro každý druh, cesta(y) a způsob podání: 

Perorální podání v pitné vodě. 

Infekce bakteriálního původu:
Denní dávka pro všechny druhy zvířat je 31,25 mg kombinace léčivých látek na kg živé hmotnosti
(25 mg sulfadimidinu sodného/kg ž.hm. a 6,25 mg trimethoprimu/kg ž.hm.),
tj. 0,5 ml přípravku na 1 kg ž.hm. V akutních případech je možné počáteční dávku 1. den léčby zdvojnásobit.

Telata, jehňata, psi:
31,25 mg kombinace léčivých látek na kg živé hmotnosti (25 mg sulfadimidinu sodného/kg ž.hm. a 6,25 mg trimethoprimu/kg ž.hm.), tj. 0,5 ml přípravku na 1 kg ž.hm. po dobu 5-7 dní.

Prasata, selata:
31,25 mg kombinace léčivých látek na kg živé hmotnosti (25 mg sulfadimidinu sodného/kg ž.hm. a 6,25 mg trimethoprimu/kg ž.hm.), tj. 0,5 ml přípravku na 1 kg ž.hm. po dobu 5 dní.

Kur domácí, krůty a bažanti:
31,25 mg kombinace léčivých látek na kg živé hmotnosti (25 mg sulfadimidinu sodného/kg ž.hm. a 6,25 mg trimethoprimu/kg ž.hm.), tj. 0,5 ml přípravku na 1 kg ž.hm. po dobu 5 dní.

Při přípravě medikované vody by se mělo přihlížet k živé hmotnosti léčených zvířat a jejich denní spotřebě vody. Příjem vody se může lišit v závislosti na věku, zdravotnímu stavu, plemeni, klimatických podmínkách a způsobu chovu, proto je potřebné pro správné dávkování zohlednit aktuální situaci příjmu vody v chovu a provést výpočet požadované koncentrace přípravku v mililitrech na 1 litr vody dle následujícího vzorce:

 

Akutní a chronické formy kokcidiózy:
Kur domácí, krůty a bažanti:
5 ml přípravku na litr pitné vody; režim podávání: 3denní léčba – 2denní přestávka – 3denní léčba. Pokud je původcem infekce drůbeže E. tenella anebo E. necatrix doporučuje se dávku zvýšit na 7,5-10 ml přípravku na litr vody.

Králíci a zajíci:
25 ml přípravku na litr pitné vody, režim podávání: 3denní léčba – 2denní přestávka – 3denní léčba. 

Pokyny pro správné podání:

Zvířata mají mít po dobu podávání přípravku přístup pouze k medikované pitné vodě a suchému krmivu (je nutné vysazení nemedikované pitné vody a šťavnatého krmiva).
Pro zajištění podání správné dávky by měla být co možná nejpřesněji stanovena živá hmotnost zvířat, aby se předešlo poddávkování.

Ochranná lhůta:

Telata, jehňata, prasata, kur domácí, krůty, bažanti, králíci a zajíci:
Maso: 15 dní.
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

Kontraindikace:

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívat v případě těžkého poškození jater, snížené funkce ledvin. Nepodávat březím zvířatům. Nepodávat přežvýkavcům s rozvinutými předžaludky.

Nežádoucí účinky:

Během předklinického a klinického zkoušení nebyly pozorovány nežádoucí účinky po podání přípravku.
Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků, a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.
Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách ÚSKVBL elektronicky, nebo také přímo na adresu:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Hudcova 56a
621 00 Brno
Mail: adr@uskvbl.cz
Webové stránky: http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance

Zvláštní opatření pro uchovávání: 

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Chraňte před světlem.
Uchovávejte v suchu.
Uchovávejte v původním obalu. 

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po naředění podle návodu: 24 hodin.

Zvláštní upozornění: 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Při podávání sulfonamidů se doporučuje dostatečný přísun tekutin, případně současné podávání alkálií (Natrium bicarbonicum), protože v zásadité moči se sulfonamidy a jejich deriváty snadněji rozpouštějí.
Použití přípravku by mělo být založeno na kultivaci a stanovení citlivosti mikroorganizmů pocházejících z výskytů případů onemocnění na farmě. Pokud to není možné, je nutné založit terapii na místních (regionální, na úrovni farmy) epizootologických informacích o citlivosti cílové bakterie.
Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v této příbalové informaci, může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních k sulfadimidinu a trimethoprimu a snížit účinnost terapie ostatními sulfonamidy a trimethoprimem z důvodu možné zkřížené rezistence.
Podání přípravku by nemělo sloužit jako metoda kontroly neklinických salmonelových infekcí v chovu.
Je přísně doporučeno, že by přípravek neměl být používán jako nástroj programů pro tlumení salmonelových infekcí.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Přípravek může vyvolat alergickou reakci u osob přecitlivělých na sulfonamidy nebo trimethoprim. Lidé se známou přecitlivělostí na sulfonamidy nebo trimethoprim by se měli vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.
Tento přípravek může vyvolat podráždění kůže a očí. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z ochranného oděvu, gumových či latexových rukavic a ochranných brýlí. V případě náhodného kontaktu s kůží nebo očima vypláchněte velkým množstvím čisté vody.
Pokud se u vás objeví postexpoziční příznaky, jako např. kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.
Těhotné a kojící ženy by měly veterinární léčivý přípravek podávat obezřetně.
Po použití si umyjte ruce.

Březost, laktace a snáška:
Přípravek nepodávejte v průběhu březosti a laktace.
Přípravek nesmí být podáván nosnicím.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Při terapii sulfonamidy se nedoporučuje podávat methenamin, jako antiseptikum močových cest, pro zvýšené nebezpečí vzniku sloučenin narušujících průchodnost močových cest a antikoagulační látky, protože sulfonamidy prodlužují dobu srážení krve.
Nedoporučuje se současně podávat anestetika prokainové řady a léčiva s nimi kombinovaná (např. prokain benzylpenicilin). Tato léčiva uvolňují kyselinu paraaminobenzoovou, která ruší antimikrobiální působení sulfadimidinu. Současně se nesmějí užívat léčiva s obsahem kyseliny acetylsalicylové, s ohledem na zvýšení rizika tvorby krystalů v moči.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
Dávky přípravku se v počátečním akutním stadiu onemocnění mohou zdvojnásobit bez rizika výskytu nežádoucích účinků.

Inkompatibility:
Nejsou známy.

Další opatření týkající se vlivu na životní prostředí:
Trimethoprim je perzistentní v půdě.  

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud je jich třeba:

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.
Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

Registrační číslo: 96/083/02-C   

Vstupem na tuto internetovou stránku prohlašuju, že jsem odborníkem v smyslu zákona, a že jsem obeznámen se zákonnou definici odborníka.
V případe, že nejsem odborník jsem obeznámen s riziky, jimž se vystavuju pokud vstoupím na stránku určenou pro odborníky.

Odborník je odborně způsobilá osoba oprávněná zacházet s léčivy v smyslu zákona o léčivech.

V případe, že chcete pokračovat, klikněte ANO.

NeAno

Popis léčivého přípravku má informativní charakter, není reklamou přípravku.

Pro správné používaní léčivého přípravku / přípravku si prosím pozorně přečtete celou písemnou informaci pro uživatele, která je přibalena k výrobku. Pokud potřebujete další informace nebo radu, obraťte se na svého veterinárního lékaře nebo lékárníka.

Produkty | Antibiotika a chemoterapeutika | SULFACOX T perorální...

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.