TETRAGAL 100/33 mg/g premix pro medikaci krmiva

TETRAGAL 100/33 mg/g premix pro medikaci krmiva
Cílový druh
Prasata
Balení
3 kg, 5 kg, 10 kg
Registrace
ČR, SR
Pouze pro zvířata
Vydáván pouze na předpis

premix pro medikaci krmiva

Informace pro odbornou veřejnost a poskytovatele veterinární zdravotní péče.

Složení:

Každý gram přípravku obsahuje:

Léčivé látky:
Tiamulini hydrogenofumaras 33 mg
Chlortetracyclini hydrochloridum 100 mg

Světležlutý homogenní prášek.

Indikace:

Léčba respiračních a alimentárních infekcí prasat vyvolaných mikroorganismy citlivými ke kombinaci tiamulinu a chlortetracyklinu jako jsou:
enzootické pneumonie (Mycoplasma hyopneumoniae), pleuropneumonie (Actinobacillus pleuropneumoniae), kolienteritidy (E. coli), nekrotické enteritidy (Salmonella choleraesuis), dyzenterie (Brachyspira hyodysenteriae), proliferativní enteropatie (Lawsonia intracellularis) a sekundární bakteriální infekce při virových onemocněních jako influenza a PRRS. 

Dávkování pro každý druh, cesta(y) a způsob podání: 

Perorální podání v medikovaném krmivu. 

Obecná dávka je 5 mg THF a 15 mg CTC/kg ž. hm. a den, což odpovídá 150 mg přípravku na kg ž.hm. a den.

Dávka při léčbě pneumonií (Actinobacillus pleuropneumoniae) a proliferativní enteropatie (Lawsonia intracellularis) je 6-7,5 mg THF a 18- 22,5 mg CTC/kg ž. hm. a den, což odpovídá 180-225 mg přípravku na kg ž.hm. a den.
Přípravek se podává po dobu 7-10 dnů.

Při přípravě medikovaného krmiva by se mělo přihlížet k živé hmotnosti léčených zvířat a jejich denní spotřebě krmiva. Příjem krmiva se může lišit v závislosti na věku, zdravotnímu stavu, plemeni, klimatických podmínkách a způsobu chovu, proto je potřebné pro správné dávkování zohlednit aktuální situaci příjmu krmiva v chovu a provést výpočet požadované koncentrace přípravku v gramech na 1 tunu krmiva dle následujícího vzorce:

Pokyny pro správné podání:

Pro zajištění podání správné dávky by měla být co možná nejpřesněji stanovena živá hmotnost zvířat, aby se předešlo poddávkování.
Premix není určen pro výrobu peletovaných medikovaných krmiv.
Při přípravě medikovaného krmiva se doporučuje homogenizovat předepsanou dávku léčiva s malým množstvím krmiva nebo krmné směsi a následně směs smíchat se zbytkem krmiva nebo krmné směsi.

Ochranná lhůta:

Prasata: maso: 10 dnů.

Kontraindikace:

Nepodávejte zvířatům s těžkým poškozením jater a ledvin a březím zvířatům.
Nepoužívejte v případech známé přecitlivělosti na léčivé látky nebo některou z pomocných látek.
Nepodávejte zvířatům s přípravky obsahující ionofory (monensin, narasin nebo salinomycin) během nebo minimálně sedm dnů před nebo po léčbě tiamulinem. Může to vést k vážnému omezení růstu nebo k úhynu.
Informace týkající se interakce mezi tiamulinem a ionofory jsou obsaženy v bodě 14.

Nežádoucí účinky:

V ojedinělých případech se mohou vyskytnout kožní alergické reakce, které po ukončení podávání přípravku zmizí.
Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny na této etiketě, nebo si myslíte, že léčivo není účinné, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.
Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách ÚSKVBL elektronicky, nebo také přímo na adresu:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Hudcova 56a
621 00 Brno
Mail: adr@uskvbl.cz
Webové stránky: http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance

Zvláštní opatření pro uchovávání:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Chraňte před světlem.
Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.
Doba použitelnosti po zamíchaní do krmiva 10 dní.

Zvláštní upozornění:

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.
Kvůli pravděpodobné variabilitě (čas, zeměpisné faktory) v citlivosti bakterií ke kombinaci chlortetracyklinu a tiamulinu se důrazně doporučuje provést odběr bakteriologických vzorků a testování citlivosti mikroorganismů získaných z nemocných zvířat v chovu. Pokud to není možné, je nutné založit terapii na místních (regionální, na úrovni farmy) epizootologických informacích o citlivosti cílové bakterie.
Jedná se o fixní kombinaci dvou léčivých antimikrobních látek, která by měla být využívána pouze v případě, že dle laboratorních výsledků a klinických předpokladů je nutno použít kombinaci.
Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených na této etiketě, může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na chlortetracyklin nebo tiamulin a snížit účinnost terapie ostatními tetracykliny nebo pleuromutiliny z důvodu možné zkřížené rezistence/ko-selekce rezistence. 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Lidé se známou přecitlivělostí na tetracykliny nebo tiamulin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi.
Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z ochranného oděvu, ochranných brýlí a gumových či latexových rukavic a buď z jednorázového respirátoru s polomaskou vyhovující evropské normě EN149 nebo z respirátoru na více použití podle evropské normy EN140 s filtrem podle normy EN143.
V případě potřísnění pokožky či sliznice opláchněte ihned exponovanou část velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte oči velkým množstvím pitné vody. Dojde-li k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Březost a laktace:
Použití přípravku u březích zvířat se nedoporučuje.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Přípravek nepodávejte současně s monensinem, narazinem a salinomycinem. Tiamulin vykazuje interakce s těmito ionofory a může vyústit v příznaky nerozeznatelné od ionforové toxikózy. Zvířatům by se neměly podávat přípravky obsahující monensin, salinomycin nebo narasin během nebo alespoň 7 dní před nebo po léčbě tiamulinem. Následkem může být těžká deprese růstu, ataxie, paralýza nebo úhyn. Pokud se objeví příznaky interakce, zastavte okamžitě podávání kontaminovaného krmiva a odstraňte je. Nahraďte čerstvým krmivem neobsahujícím žádný z výše uvedených ionoforů. Absorpce chlortetracyklinu je negativně ovlivněna přítomností dvoj- a trojmocných iontů (vápník, železo, měď a hliník), protože se vytvářejí neúčinné cheláty.
Při současném podání penicilinových antibiotik dochází k vzájemnému antagonismu.
Při současném podání tiamulinu a monensinu se projevují toxické účinky na játra (jen u samic), hydroskopická degenerace myokardu a vakuolární degenerace kosterních svalů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
Předávkování a intoxikace přípravkem po perorálním podání jsou nepravděpodobné. V případě příznaků z předávkování léčbu přípravkem přerušte. 

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků, nebo odpadu, pokud je jich třeba:

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem nebo lékárníkem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

Registrační číslo: 98/063/08-C 

Vstupem na tuto internetovou stránku prohlašuju, že jsem odborníkem v smyslu zákona, a že jsem obeznámen se zákonnou definici odborníka.
V případe, že nejsem odborník jsem obeznámen s riziky, jimž se vystavuju pokud vstoupím na stránku určenou pro odborníky.

Odborník je odborně způsobilá osoba oprávněná zacházet s léčivy v smyslu zákona o léčivech.

V případe, že chcete pokračovat, klikněte ANO.

NeAno

Popis léčivého přípravku má informativní charakter, není reklamou přípravku.

Pro správné používaní léčivého přípravku / přípravku si prosím pozorně přečtete celou písemnou informaci pro uživatele, která je přibalena k výrobku. Pokud potřebujete další informace nebo radu, obraťte se na svého veterinárního lékaře nebo lékárníka.

Produkty | Antibiotika a chemoterapeutika | TETRAGAL 100/33 mg/g...

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.