ALDIVERM 100 mg/ml perorální suspenze

ALDIVERM 100 mg/ml perorální suspenze
Cílový druh
Skot, ovce
Balení
1 l, 5 l, 10 l
Registrace
ČR
Pouze pro zvířata
Vydáván pouze na předpis

perorální suspenze

Informace pro odbornou veřejnost a poskytovatele veterinární zdravotní péče.

Složení:

1 ml přípravku obsahuje:

Léčivá látka:

Albendazolum 100,0 mg

Pomocné látky:  Natrium-propionát (E 281) 2,0 mg, Natrium-benzoát (E 211) 2,0 mg 

Šedobílá až šedá perorální suspenze, která po krátkém protřepání volně teče.

Indikace:

Parazitózy vyvolané dospělci a vývojovými stádii gastrointestinálních a plicních hlístic, tasemnicemi a dospělci motolice jaterní u skotu a ovcí.
U skotu je přípravek účinný proti následujícím druhům:
Gastrointestinální hlístice: Haemonchus contortus, Ostertagia ostertagi (včetně inhibovaných larev), Trichostrongylus axei, Trichostrongylus columbriformis, Nematodirus spathiger, Cooperia punctata, Cooperia oncophora, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum. 
Plicní hlístice: Dictyocaulus viviparus.
Tasemnice: Moniezia spp. 
Motolice: Fasciola hepatica (dospělci).

U ovcí je přípravek účinný proti následujícím druhům:
Gastrointestinální hlístice: Haemonchus contortus, Ostertagia spp., Nematodirus spathiger,
Trichostrongylus columbriformis, Chabertia ovina, Oesophagostomum spp., Cooperia spp.
Plicní hlístice: Dictyocaulus filaria.
Tasemnice: Moniezia spp.
Motolice: Fasciola hepatica (dospělci), Dicrocoelium dendriticum.

Přípravek má ovicidní účinek na vajíčka hlístic a motolic. 

Dávkování pro každý druh, cesta(y) a způsob podání:

Jednorázové perorální podání pomocí kalibrované stříkačky nebo dávkovače.
Před použitím protřepat.

Skot:
Hlístice gastrointestinálního traktu, plicnivky a tasemnice: 7,5 mg albendazolu/kg ž.hm. (tj. 7,5 ml suspenze/ 100 kg ž.hm.). 
Motolice Fasciola hepatica a hlístice Ostertagia ostertagi (inhibované larvy): 10 mg albendazolu/kg ž.hm. (tj. 10 ml suspenze/100 kg ž.hm.).

Ovce:
Hlístice gastrointestinálního traktu, plicnivky a tasemnice: 5 mg albendazolu/kg ž.hm. (tj. 0,5 ml
suspenze/10 kg ž.hm.).
Motolice Fasciola hepatica (dospělci): 10 mg albendazolu/ kg ž.hm. (tj. 1 ml suspenze/10 kg ž.hm.),
Dicrocoelium dendriticum: 15 mg albendazolu/kg ž.hm. (tj. 1,5 ml suspenze/10 kg ž. hm.). 

Pokyny pro správné podání:

Pro zajištění podání správné dávky by měla být co nejpřesněji stanovena živá hmotnost a je
třeba zkontrolovat přesnost dávkovacího zařízení. 
Strategie léčby by měla být prováděna na základě doporučení ošetřujícího veterinárního lékaře s ohledem na výsledky parazitologické vyšetření zvířat ve stádě. 

Ochranné lhůty:

Skot: Maso: 14 dní, mléko: 72 hodin.
Ovce: Maso: 10 dní, mléko: 96 hodín. 

Kontraindikace:

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek. Nepoužívat u březích samic během prvních třech měsíců březosti.

 Nežádoucí účinky:

Nejsou známy. Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři. 

Zvláštní podmínky pro uchovávání:

Chraňte před mrazem.
Chraňte před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci. 

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 30 dnů.

Zvláštní opatření:

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:
Je třeba vyhnout se následujícím postupům, poněvadž zvyšují riziko vzniku rezistence a mohly by
v konečném důsledku vést k neúčinné terapii:

- příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš dlouhé době podávání
- poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání přípravku nebo nedostatečné kalibrace dávkovacího zařízení (pokud je použito).
 
Za použití vhodných testů (např. Testu redukce počtu vajíček - FECRT) mají být vyšetřeny podezřelé
klinické případy na rezistenci k anthelmintikům. Tam, kde výsledky testu potvrzují rezistenci
k určitému anthelmintiku, by mělo být použito anthelmintikum náležející do jiné skupiny a mající jiný
způsob účinku. 
Rezistence k albendazolu byla hlášena u Haemonchus contortus, Ostertagia spp., Trichostrongylus
spp. ovcí. Proto použití přípravku by mělo být založeno na základě znalosti místní epidemiologické
informace o citlivosti druhů Haemonchus contortus, Ostertagia spp., Trichostrongylus spp. ovcí a
doporučení, jak omezit další selekci rezistence k anthelmintikům.
Přípravek neřeďte.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Redukce krmné dávky 12-24 hodin před nebo po podání přípravku ovcím a skotu zvyšuje účinnost albendazolu vůči citlivým kmenům parazitů a oddaluje vývoj rezistentních kmenů.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z nepropustných gumových rukavic a ochranného oděvu. V případě potřísnění pokožky ihned omyjte zasaženou část mýdlem a vodou.
V případě náhodného zasažení očí je ihned důkladně vypláchněte pod čistou tekoucí vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Lidé se známou přecitlivělostí na albendazol nebo kteroukoliv pomocnou látku by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky, jako například kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů či očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči. Po použití si umyjte ruce. 

Další opatření:
Trus léčených zvířat obsahující albendazol a jeho hlavní metabolity může na pastvině snížit množství koprofágních organismů, což může mít negativní dopad na degradaci hnoje.
Ošetřená zvířata by neměla mít přístup k vodním tokům po dobu jednoho týdne od ošetření z důvodu zabránění nežádoucích účinků na vodní organismy. 

Březost:
Nepoužívat u březích samic během prvních třech měsíců březosti.

 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Nejsou známy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
Po podání až pětinásobné dávky anebo po podání třínásobně přesahující doporučenou dobu podávání nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky. 

Inkompatibility:
Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.  

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud je jich třeba

            Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy. Nekontaminujte rybníky, vodní toky nebo stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

Registrační číslo: 96/043/17-C

Vstupem na tuto internetovou stránku prohlašuju, že jsem odborníkem v smyslu zákona, a že jsem obeznámen se zákonnou definici odborníka.
V případe, že nejsem odborník jsem obeznámen s riziky, jimž se vystavuju pokud vstoupím na stránku určenou pro odborníky.

Odborník je odborně způsobilá osoba oprávněná zacházet s léčivy v smyslu zákona o léčivech.

V případe, že chcete pokračovat, klikněte ANO.

NeAno

Popis léčivého přípravku má informativní charakter, není reklamou přípravku.

Pro správné používaní léčivého přípravku / přípravku si prosím pozorně přečtete celou písemnou informaci pro uživatele, která je přibalena k výrobku. Pokud potřebujete další informace nebo radu, obraťte se na svého veterinárního lékaře nebo lékárníka.

Produkty | Antiparazitika a insekticida | ALDIVERM 100 mg/ml perorální...

© 2011-2023 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.