APIVARTIN fumigačný prúžok do úľa

APIVARTIN fumigačný prúžok do úľa
Cieľový druh
Včelstvá včely medonosnej (Apis mellifera L.).
Balenie
1x10 prúžkov
Registrácia
SR
Len pre zvieratá
Vydáva sa len na veterinárny predpis

fumigačný prúžok do úľa

Informácie pre odbornú verejnosť a poskytovateľov veterinárnej zdravotnej starostlivosti.

Zloženie:

Účinné látky:
Amitrazum 12 mg/prúžok

Impregnovaný papierový prúžok bielej až žltej farby, 23 x 100 mm.

Indikácie:

Liečba včelstiev napadnutých ektoparazitickým roztočom Varroa destructor, v čase od 1.októbra do 31. marca.
Liečba rojov a umelých rojov (zmetencov) jednorazovou aplikáciou po ich osadení.

Dávkovanie pre každý druh, cesta (-y) a spôsob podania lieku:

Jednorazová aplikácia 12 mg účinnej látky/80 litrov úľového priestoru t. j. 1 prúžok APIVARTIN fumigačný prúžok/ 2 nadstavky úľového typu B, pomocou dymu. Pre iný objem úľa je možné fumigačný prúžok upraviť podľa mierky na obale, kde 1,25 cm prúžku je určený/ 10 L úľového priestoru.

Spôsob podania: Liek sa aplikuje pri vonkajšej teplote nad +10oC, vždy v čase, bez letovej aktivity včelstiev, a to v období od 1. októbra do 31. marca.

Jesenné ošetrenie včelstiev - po vytočení medu a odobratí ostatných včelích produktov.
Na jeseň sa fumigácia môže 3 krát opakovať v intervaloch 12 – 21 dní medzi jednotlivými ošetreniami. Pričom pri druhom a treťom ošetrení by už vo včelstve nemal byť prítomný plod.

Jarné ošetrenie včelstiev- až po prvom prelete a pri vonkajšej
teplote +10oC.

Pred aplikáciou utesníme voľné úľové priestory. Fumigačný prúžok pozdĺžne prehneme tak, aby sme vytvorili podobu sedlovej strechy a položíme na nehorľavú podložku z plechu alebo hliníkovej fólie. Prúžok zapálime, aby tlel. Nesmie horieť plameňom. V prípade vzplanutia, plameň okamžite sfúkneme. Tlejúci prúžok zasunieme na nehorľavej podložke do úľového priestoru pod sito (pri zasieťovaných úľových dnách), alebo cez letáčový otvor (pri nezasieťovaných úľových dnách). Úľ uzavrieme a po 1 hodinovom pôsobení letáčový otvor natrvalo otvoríme. Úľovú podložku vyberieme po 3 - 24 hodinách a napadané klieštiky spočítame a spálime.

Spôsob podania pre roje a umelé roje (zmetence)
Roje a umelé roje je možné jednorazovo fumigačne ošetriť do 3 dní po ich osadení do úľov.
Využíva sa jednorazová aplikácia 12 mg účinnej látky /80 l úľového priestoru t. j. 1 prúžok APIVARTIN /2 nadstavky úľového typu B. Dávku je potrebné prispôsobiť úľovému priestoru konkrétneho úľového typu. Na aplikáciu pri rojoch a umelých rojoch sa nevzťahuje obmedzenie v čase od 1. októbra do 31. marca, nakoľko v nich nie je prítomný plod ani med na ľudský konzum.

Pokyn o správnom podaní:

Fumigáciou, pomocou dymu.

Ochranná lehota:

Med: 0 dní.
Liek je určený na aplikáciu mimo znáškového obdobia.

Kontraindikácie:

Nepoužívať v čase od 1.apríla do 30. septembra, keď sú vo včelstvách veľké plochy plodu a med určený na ľudský konzum.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.
Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, informujte vášho veterinárneho lekára.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávať pri teplote do 25oC.
Chrániť pred svetlom.
Uchovávať na suchom mieste.

Nepoužívať tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na obale.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného balenia: 30 dní.

Exspirácia:

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale:6 mesiacov.

Osobitné upozornenia:

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre každý cieľový druh:
Žiadne.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:
Tlejúci prúžok nesmie byť v kontakte s látkami z plastických hmôt .
Počas uzatvorenia letáča včelstvo kontrolovať a v prípade silného rozrušenia letáč otvoriť.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:
Počas manipulácie s liekom nefajčite, nejedzte ani nepite.
Po manipulácii s liekom si dôkladne umyte ruky.
V uzavretých priestoroch včelínov a v kočovných vozoch zabezpečte dostatočné vetranie počas doby ošetrenia včelstiev. Pri manipulácii s veterinárnym liekom používať osobné ochranné pomôcky skladajúce sa z nepriepustných gumových alebo latexových rukavíc a vhodného respirátora s filtrom podľa európskej normy EN 149, EN 140 alebo EN 143.
Ak sa po kontakte s liekom vyvinú symptómy ako začervenanie kože, opuch pier, tváre a očí alebo sťažené dýchanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi.

Gravidita, laktácia:
Neuplatňuje sa.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:
Nie sú známe.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá):
Predávkovanie vyvoláva zvýšenú excitáciu, až hynutie včiel. V takomto prípade úľový priestor rýchlo odvetráme.

Inkompatibility:
Neuplatňuje sa.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodnenie nepoužitého lieku(-ov) alebo odpadového materiálu, v prípade potreby

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.
Nie je dovolené odhadzovať nepoužité prúžky do vodných tokov, alebo vodných nádrží kvôli vysokej toxicite amitrazu pre vodné živočíchy.

Registračné číslo: 96/047/16-S

Vstupom na túto internetovú stránku vyhlasujem, že som odborným zástupcom v zmysle zákona, a že som oboznámený s definíciou odborného zástupcu podľa platných právnych predpisov.

Odborný zástupca je odborne spôsobilá osoba, oprávnená zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.

Ak máte záujem pokračovať, kliknite ÁNO

NieÁno

Opis lieku/prípravku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

Produkty | Antiparazitiká a insekticidá | APIVARTIN fumigačný...

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.