DICROSOL 100 mg/ml perorálna suspenzia

DICROSOL 100 mg/ml perorálna suspenzia
Cieľový druh
Hovädzí dobytok, ovca
Balenie
1 l, 5 l, 10 l
Registrácia
SR
Len pre zvieratá
Vydáva sa len na veterinárny predpis

 perorálna suspenzia

Informácie pre odbornú verejnosť a poskytovateľov veterinárnej zdravotnej starostlivosti.

 Zloženie:

1 ml lieku obsahuje:
Účinná(-é) látka(-y):
Albendazolum 100,0 mg

Pomocné látky:
Natrium-propionát (E 281) 2,0 mg
Natrium-benzoát (E 211) 2,0 mg

Šedobiela až šedá suspenzia, ktorá po krátkom pretrepaní voľne tečie.

Indikácie:

Parazitózy vyvolané dospelými a vývojovými štádiami gastrointestinálnych a pľúcnych oblých červov,
pásomnicami a dospelými pečeňovými motolicami hovädzieho dobytka a oviec.
U hovädzieho dobytka je liek účinný proti nasledujúcim druhom:
Gastrointestinálne oblé červy: Haemonchus contortus, Ostertagia ostertagi (vrátane inhibovaných lariev), Trichostrongylus axei, Trichostrongylus columbriformis, Nematodirus spathiger, Cooperia punctata, Cooperia oncophora, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum.
Pľúcne červy: Dictyocaulus viviparus.
Pásomnice: Moniezia spp.
Motolice: Fasciola hepatica (dospelé).

U oviec je liek účinný proti nasledujúcim druhom:
Gastrointestinálne oblé červy: Haemonchus contortus, Ostertagia spp., Nematodirus spathiger,
Trichostrongylus columbriformis, Chabertia ovina, Oesophagostomum
spp., Cooperia spp.
Pľúcne červy: Dictyocaulus filaria.
Pásomnice: Moniezia spp.
Motolice: Fasciola hepatica (dospelé), Dicrocoelium dendriticum.

Liek má ovicídny účinok na vajíčka oblých červov a motolíc.

Dávkovanie pre každý druh, cesta a spôsob podania lieku:

Jednorazové perorálne podanie pomocou kalibrovanej striekačky alebo dávkovača.
Pred použitím pretrepať.

Hovädzí dobytok:
Liečba infekcií spôsobených gastrointestinálnymi a pľúcnymi oblými červami a pásomnicami:
7,5 mg albendazolu/kg ž.hm. (t.j. 7,5 ml suspenzie/100 kg ž.hm.).
Motolice Fasciola hepatica a oblé červy Ostertagia ostertagi (inhibované larvy): 10 mg albendazolu/ kg ž.hm. (t.j. 10 ml suspenzie/100 kg ž.hm.).
Ovce:
Liečba infekcií spôsobených gastrointestinálnymi a pľúcnymi oblými červami a pásomnicami:
5 mg albendazolu/kg ž.hm. (t.j. 0,5 ml suspenzie/10 kg ž.hm.).
Motolice:
Fasciola hepatica (dospelé): 10 mg albendazolu/ kg ž.hm. (t.j. 1 ml suspenzie/10 kg ž.hm.),
Dicrocoelium dendriticum: 15 mg albendazolu/kg ž.hm. (t.j. 1,5 ml suspenzie/10 kg ž. hm.).

Pokyn o správnom podaní:

Na zabezpečenie podania správnej dávky stanoviť živú hmotnosť zvierat tak presne ako je to možné; presnosť dávkovacieho zariadenia musí byť kontrolovaná.
Stratégia liečby by mala byť vykonaná na základe odporúčania ošetrujúceho veterinárneho lekára s ohľadom na výsledky parazitologického vyšetrenia zvierat v stáde.

Ochranná lehota:

Hovädzí dobytok:
Mäso a vnútornosti: 14 dní.
Mlieko: 72 hodín.
Ovce:
Mäso a vnútornosti: 10 dní.
Mlieko: 96 hodín.

Kontraindikácie

Nepoužívať v prípade precitlivelosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok. Nepoužívať u gravidných samíc počas prvých troch mesiacov gravidity.

Nežiaduce účinky:

Hovädzí dobytok, ovca:

Veľmi časté (u viac ako 1 z 10 liečených zvierat): -
Časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 zo 100 liečených zvierat): -
Menej časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 1 000 liečených zvierat): -
Zriedkavé (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 10 000 liečených zvierat): -
Veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených zvierat, vrátane ojedinelých hlásení): -

Hlásenie nežiaducich účinkov je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie bezpečnosti veterinárneho lieku. Hlásenia sa majú zasielať prednostne prostredníctvom veterinárneho lekára buď držiteľovi rozhodnutia o registrácii alebo príslušnému národnému orgánu prostredníctvom národného systému hlásenia. Príslušné kontaktné údaje sa nachádzajú aj v poslednej časti písomnej informácie pre používateľov.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie:

Chrániť pred mrazom. Chrániť pred svetlom.
Nepoužívať tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na etikete po Exp. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v uvedenom mesiaci.

Exspirácia:

Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu: 30 dní.

Osobitné upozornenia:

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre každý cieľový druh:
Predchádzať nasledovným postupom, ktoré zvyšujú riziko vývoja rezistencie a môžu mať za následok neúčinnú liečbu:

  • príliš častému a opakovanému používaniu antihelmintík z rovnakej skupiny, predĺženej dobe podávania
  • poddávkovaniu z dôvodu nesprávneho stanovenia živej hmotnosti, nesprávnym podaním lieku alebo chybnou kalibráciou dávkovacieho zariadenia (pokiaľ je použité).

Klinické prípady, podozrivé z rezistencie proti antihelmintikám, by mali byť následne vyšetrené použitím vhodných testov (napr. Test redukcie počtu vajíčok). V prípadoch, kde výsledky testov presvedčivo potvrdia rezistenciu proti určitému antihelmintiku, použiť antihelmintikum patriace do inej farmakologickej skupiny s odlišným mechanizmom účinku.

Bol zaznamenaný výskyt rezistencie proti albendazolu u Haemonchus contortus, Ostertagia spp. a
Trichostrongylus spp. oviec. Preto použitie lieku musí byť založené na základe miestnej epidemiologickej informácii o citlivosti druhov Haemonchus contortus, Ostertagia spp., Trichostrongylus spp. oviec a na odporúčaniach, ako obmedziť ďalšiu selekciu rezistencie proti antihelmintikám.
Liek nerieďte.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:
Redukcia kŕmnej dávky 12-24 hodín pred alebo po podaní lieku ovciam a hovädziemu dobytku zvyšuje účinnosť albendazolu proti citlivým kmeňom parazitov a odďaľuje vývoj rezistentných kmeňov.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:
Zabráňte kontaktu lieku s pokožkou a očami.
Pri manipulácii s veterinárnym liekom používať osobné ochranné prostriedky pozostávajúce z nepriepustných gumových rukavíc a ochranného odevu.
V prípade náhodného poliatia kože, umyť zasiahnutú oblasť mydlom a vodou.
Pri zasiahnutí očí je potrebné oči ihneď dôkladne vypláchnuť prúdom čistej vody. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadať lekársku pomoc.
Ľudia so známou precitlivenosťou na albendazol alebo ktorúkoľvek pomocnú látku by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom.
Ak sa po kontakte s liekom vyvinú symptómy ako kožná vyrážka, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi. Opuch pier, tváre alebo očí, alebo sťažené dýchanie sú vážne príznaky a vyžadujú okamžitú lekársku starostlivosť.
Po manipulácii s liekom si dôkladne umyte ruky.

Osobitné opatrenia na ochranu životného prostredia:
Trus liečených zvierat obsahujúci albendazol a jeho hlavné metabolity môže na pastvine znížiť množstvo koprofágnych organizmov, čo môže mať negatívny vplyv na degradáciu hnoja.
Ošetrené zvieratá by nemali mať prístup k vodným tokom po dobu jedného týždňa od ošetrenia z dôvodu zabránenia nežiaducich účinkov na vodné organizmy.

Gravidita:
Nepoužívať u gravidných samíc počas prvých troch mesiacov gravidity.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:
Nie sú známe.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá):
Po podaní až päťnásobnej dávky alebo po podaní terapeutickej dávky trojnásobne presahujúcu
odporúčanú dobu podávania neboli zaznamenané žiadne nežiadúce účinky.

Osobitné obmedzenia používania a osobitné podmienky používania:
Neuplatňujú sa.

Závažné inkompatibility:
Z dôvodu chýbania štúdií kompatibility, sa tento veterinárny liek nesmie miešať s inými
veterinárnymi liekmi.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodnenie nepoužitého lieku(-ov) alebo odpadového materiálu, v prípade potreby

Pri likvidácii nepoužitého veterinárneho lieku alebo jeho odpadového materiálu sa riaďte systémom spätného odberu v súlade s miestnymi požiadavkami a národnými zbernými systémami platnými pre daný veterinárny liek.
Liek DICROSOL 100 mg/ml perorálna suspenzia nesmie kontaminovať vodné toky, pretože môže byť nebezpečný pre ryby a iné vodné organizmy.
O spôsobe likvidácie liekov, ktoré už nepotrebujete, sa poraďte s veterinárnym lekárom alebo lekárnikom.

Registračné číslo: 96/032/20-S

Vstupom na túto internetovú stránku vyhlasujem, že som odborným zástupcom v zmysle zákona, a že som oboznámený s definíciou odborného zástupcu podľa platných právnych predpisov.

Odborný zástupca je odborne spôsobilá osoba, oprávnená zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.

Ak máte záujem pokračovať, kliknite ÁNO

NieÁno

Opis lieku/prípravku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

Produkty | Antiparazitiká a insekticidá | DICROSOL 100 mg/ml perorálna...

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.