GALMEKTIN 0,150 mg/g premix na medikáciu krmiva

GALMEKTIN 0,150 mg/g premix na medikáciu krmiva
Cieľový druh
Jeleň, daniel, muflón, srnec, kamzík, diviak
Balenie
5 kg, 10 kg
Registrácia
SR
Len pre zvieratá
Vydáva sa len na veterinárny predpis

premix na medikáciu krmiva

Informácie pre odbornú verejnosť a poskytovateľov veterinárnej zdravotnej starostlivosti.

Zloženie:

1 g lieku obsahuje:

Účinná látka:
Ivermectinum 0,15 mg (150 mg v 1 kg premixu)

Pomocné látky: Maydis amylum (kukuričný škrob), aróma.

Biely až sivobiely homogenný prášok.

Indikácie:

Preventívna a liečebná dehelmintizácia raticovej zveri pri výskyte larválnych štádií a dospelých foriem nematód tráviaceho traktu (Ostertagia spp., Chabertia spp.,Cooperia spp., Trichuris spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Haemonchus spp., Strongyloides spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp., Capillaria spp., u diviakov Ascaris suum) a pľúc (Capreocaulus capreoli, Müllerius spp., Dictyocaulus spp., Bicaulus spp., Metastrongylus spp.). Pôsobí na larválne štádia pri nosohltanovej (Cephenemyia spp., Pharyngomyia spp.) a podkožnej strečkovitosti (Hypoderma spp.), zákožkám a všiam.

Dávkovanie pre každý druh, cesta a spôsob podania lieku:

Jeleň, daniel, muflón, srnec, kamzík:
0,2 mg účinnej látky /kg ž. hm. počas 2 dní. t. j. 5 kg GALMEKTIN 0,150 mg/g premix na medikáciu krmiva sa zamieša so 45 kg jadrového (zošrotovaného) krmiva. Takto pripravené krmivo sa podáva dva po sebe idúce dni ako jediné krmivo v množstve závislom na počte a hmotnosti zvierat pri krmítkach podľa uvedeného prepočtu pre jednotlivé druhy zvierat. 

Druh zvieraťa Priemerná hmotnosť

Denná spotreba sypkého krmiva s GALMEKTIN
0,150 mg/g premix na medikáciu krmiva

jeleň 75 kg 900 g
daniel 50 kg 650 g
muflón 30 kg 400 g
kamzík 20 kg 320 g
srnec 15 kg 200 g

V prípade, že sa zvieratám nepodáva sypké jadrové krmivo, musí medikácii lieku predchádzať návyková fáza (najmenej 7-10 dní) na sypké šrotované jadrové krmivo, bez obsahu lieku GALMEKTIN 0,150 mg/g premix na medikáciu krmiva.

 Diviak:
Diviakom sa liek podáva v dávke 0,1 mg ivermektínu na 1 kg ž. hm..

Odporúčané miešanie:
I.fáza – liek sa rozmieša v sypkom krmive v pomere 1:9.
II.fáza – vzniknutá zmes sa následne zmieša so sypkým krmivom v pomere 1: 6,5.
Krmivo pripravené uvedeným spôsobom sa podáva počas 5 – 7 dní v množstve 0,5 kg/10 kg ž.hm. a deň.

Pokyn o správnom podaní:

Aby sa zabezpečilo podanie správnej dávky, hmotnosť liečených zvierat, by sa mala stanoviť čo najpresnejšie. Ak sú zvieratá liečené spoločne, mali by byť liečené v skupinách podľa hmotnosti.

Ochranná lehota:

Mäso a vnútornosti jeleňa, daniela, srnca, muflóna, kamzíka: 28 dní.
Mäso a vnútornosti diviačej zveri: 14 dní.

Kontraindikácie:

Nie sú známe.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie:

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25°C. 
Chrániť pred svetlom.

Nepoužívať tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na etikete.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Čas použiteľnosti veterinárneho lieku po 1. otvorení: 3 mesiace.
Čas použiteľnosti po zamiešaní do krmiva: 3 mesiace. 

Osobitné upozornenia:

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre každý cieľový druh:
Rezistencia parazitov voči ktorejkoľvek skupine anthelmintík sa môže vyvinuť po častom a opakovanom použití anthelmintík rovnakej skupiny.
Klinické prípady podozrivé na rezistenciu voči antihelmintikám ďalej sledovať použitím vhodných testov (napr.Test redukcie počtu vajíčok). Tam, kde výsledky testov presvedčivo potvrdia rezistenciu na určité antihelmintikum, použiť antihelmintikum patriace do inej farmakologickej skupiny s odlišným mechanizmom účinku.

Bol zaznamenaný výskyt rezistencie na makrocyklické laktóny (zahŕňajúce ivermektín) u Haemonchus spp. a Cooperia spp. u cieľových druhov zvierat, preto použitie lieku musí byť založené na lokálnej epidemiologickej informácii o citlivosti gastrointestinálnych nematód a odporúčaniach, ako obmedziť ďalšiu selekciu rezistencie na antihelmintiká.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:
Liek má byť v krmive homogénne zamiešaný.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:
V prípade výskytu nežiaducich príznakov vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi.
Pri manipulácii s veterinárnym liekom sa vyhnite inhalácii prachu ako aj kontaktu s kožou a očami počas zamiešavania do krmiva.
Počas manipulácie s liekom nefajčite, nejedzte ani nepite.
Po manipulácii s produktom si dôkladne umyte ruky.
Po ošetrení zvierat je vhodné zabrániť im v prístupe k voľným vodným plochám.

Gravidita, laktácia:
Bezpečné.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:
Nie sú známe.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá) ak sú potrebné:
Predávkovanie a intoxikácie liekom sú nepravdepodobné vzhľadom k relatívne vysokej terapeutickej šírke.

Inkompatibility:
Nie sú známe.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodnenie nepoužitého lieku alebo odpadového materiálu, v prípade potreby:

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými miestnymi predpismi.

Registračné číslo: 98/065/11-S

Vstupom na túto internetovú stránku vyhlasujem, že som odborným zástupcom v zmysle zákona, a že som oboznámený s definíciou odborného zástupcu podľa platných právnych predpisov.

Odborný zástupca je odborne spôsobilá osoba, oprávnená zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.

Ak máte záujem pokračovať, kliknite ÁNO

NieÁno

Opis lieku/prípravku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

Produkty | Antiparazitiká a insekticidá | GALMEKTIN 0,150 mg/g...

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.