GALMEKTIN 10 mg/ml injekčný roztok

GALMEKTIN 10 mg/ml injekčný roztok
Cieľový druh
Hovädzí dobytok, ovce, ošípané
Balenie
20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml
Registrácia
SR
Len pre zvieratá
Vydáva sa len na veterinárny predpis

injekčný roztok

Informácie pre odbornú verejnosť a poskytovateľov veterinárnej zdravotnej starostlivosti.

Zloženie:

1 ml lieku obsahuje:

Účinná látka:
Ivermectinum 10 mg

Pomocné látky: Glycerolformal, benzylalkohol, propylénglykol

Číry, svetložltý roztok.

Indikácie:

Prevencia a liečba ekto- a endoparazitóz u cieľových zvierat.

HOVÄDZÍ DOBYTOK

Oblé červy v žalúdku a čreve - Ostertagia spp. (vrátane inhibovanej O. ostertagi), Haemonchus placei (dospelé, L 3, L 4), Mecistocirrus digitatus (dospelé), Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Oesophagostomum radiatum (dospelé, L3, L4), Nematodirus spp. (dospelé), Strongyloides papillosus (dospelé), Bunostomum phlebotomum (dospelé, L 3, L4) a Toxocara vitulorum (dospelé).

Pľúcne červyDictyocalus viviparus (dospelé, L4 a inhibované štádiá).

Ostatné oblé červyParafilaria bovicola a Thelazia spp. (dospelé).

Podkožné strečky hovädzieho dobytka - Hypoderma spp. (parazitujúce štádiá).

Tropický podkožný strečok hovädzieho dobytka - Dermatofobia hominis (parazitujúce štádiá).

Fakultatívny pôvodcovia kožných myiáz - Chrysomya bezziana (parazitujúce štádiá).

VšiLinognathus vituli, Haematopinus eurysternus a Solenoptes capillatus, Damalinia bovis.

SvrabovcePsoroptes bovis (syn. P. communis var. bovis) a Sarcoptes scabiei var. bovis,Chorioptes bovis.

Kliešte Ornithodorus savigny, Boophilus microplus, B. decoloratus.

OVCE

Oblé červy v žalúdku a čreve Ostertagia circumcincta (dospelé, L3, L 4), O. trifurcata (dospelé, L4), Trichostrongylus axei (dospelé), T. columbriformis (dospelé, L3, L4), T. vitrinus (dospelé), Nematodirus filicollis (dospelé, L4), N. spathiger (L3, L4), Cooperia curticei (dospelé),Oesophagostomum columbianum (dospelé, L3, L4), Trichuris ovis, Chabertia ovina (dospelé, L3,L4),Oesophagostomum venulosum (dospelé), Strongyloides papillosus (L3, L4) a Gaigeria pachyscelis (dospelé, L3, L4).

Pľúcne červyDictyocaulus filaria (dospelé, L3,L4) a Protostrongylus rufescens (dospelé).

Nosové strečkyOestrum ovis.

Zákožka svrabová Sarcoptes scabiei a Psoroptes communis var. ovis a Psorergates ovis.

OŠÍPANÉ

Oblé červy v žalúdku a čreveAscaris suum (dospelé a L 4) - Hyostrongylus rubidus (dospelé a L 4) Oesophagostomus spp. (dospelé a L 4), Strongyloides ransomi * (dospelé), Trichuris suis ** (dospelé).
* Galmektin inj. podaný prasnici pred pôrodom zabráni prenosu infekcie Strongyloides ransomi na ciciaky mliekom.
** 80 % účinnosť lieku proti T.suis.

Pľúcne červyMetastrongylus spp. (dospelé).

Červy parazitujúce v obličkáchStephanurus dentatus (dospelé a L4).

Vši - Haematopinus suis.

Zákožky svrabové - Sarcoptes scabiei var. suis.

Dávkovanie pre každý druh, cesta a spôsob podania lieku:

HOVÄDZÍ DOBYTOK

Dávka 1 ml na 50 kg ž. hm.(zodpovedá 0,2 mg ivermektínu na 1 kg ž. hm.). 

Hmot.
zvieraťa (kg)

do 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Dávka (ml)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hovädzí dobytok postihnutý podkožnou strečkovitosťou:

Galmektin10 mg/ml injekčný roztok  účinkuje proti všetkým štádiám strečkovitosti hovädzieho dobytka.

Dôležitý je však čas ošetrenia. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa podá ivermektín ihneď po nálete strečkov. Ak sa totiž zasiahnu larvy Hypoderma v čase, keď sa nachádzajú v životne dôležitých orgánoch, môžu spôsobiť u hostiteľa nežiaducu reakciu. Zasiahnutie Hypoderma lineatum v čase, keď sa nachádza v tkanive pečene, môže spôsobiť nafúknutie. Ak sa v čase liečby nachádza H. bovis vo vertebrálnom kanáli, môže zapríčiniť závraty alebo ochrnutie.
Preto treba hovädzí dobytok ošetrovať pred alebo po období týchto vývojových foriem strečka.
Hovädzí dobytok ošetrený Galmektinom inj. v období náletu strečkov, možno znova ošetriť Galmektinom inj. v zimnom období v prípade výskytu endoparazitov (svrab, vši), a to bez rizika nežiaducich reakcií.

Hovädzí dobytok postihnutý fakultatívnymi pôvodcami kožných myiáz:

Po zistení lariev fakultatívnych myiáz u zvierat sa podá Galmektin 10 mg/ml injekčný roztok. Podanie je veľmi účinné proti larvám do veku dvoch dní. Staršie, dospievajúce larvy sa môžu v ranách zjavovať ešte tri dni po ošetrení. Účinnosť injekcie pretrváva 14 dní po podaní. Galmektin 10 mg/ml injekčný roztok podaný v čase chovateľských zásahov, ako sú kastrácia, vypaľovanie značiek, chráni zvieratá pred napadnutím larvami fakultatívnych pôvodcov myiáz počas 14 dní po ošetrení.

OVCE

Dávka 0,5 ml na 25 kg ž. hm.. U merinových oviec je potrebné presvedčiť sa, či ihla prešla vlnou a kožou, až potom aplikovať roztok. U psoroptového svrabu je potrebné aplikovať liek dva razy v rozmedzí 7 dní.  

Hmotnosť (kg) 25 50 75 100 125 150
Dávka (ml)  0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

OŠÍPANÉ

Dávka je 1 ml na 33 kg ž. hm.. Presnosť dávkovania je dôležitá u mladých ciciakov, najmä o hmotnosti menej ako 16 kg, kde sa aplikuje menej ako 0,5 ml. Vhodné je použiť injekčnú striekačku s presnosťou dávkovania po 0,1 ml. 

Hmotnosť (kg) 8 16 33 50 66 99 133 166 200
Dávka (ml) 0,25 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Pri hmotnosti nad 200 kg sa podáva 1,0 ml na každých 33 kg ž. hm..

 Pokyny o správnom podaní:

Na zaistenie podania správnej dávky je potrebné stanoviť živú hmotnosť zvierat tak presne ako je to možné a skontrolovať presnosť dávkovacieho zariadenia.
Pri hromadnom podávaní, vytvoriť skupiny zvierat podľa živej hmotnosti, aby sa zabránilo poddávkovaniu alebo predávkovaniu lieku.
Galmektin 10 mg/ml injekčný roztok sa podáva pomocou automatickej alebo jednorazovej (suchej) injekčnej striekačky. Spôsob podania je výlučne subkutánne pomocou sterilnej striekačky a ihly (G 16, 15 alebo 20 mm) pod voľnú kožu pred alebo za lopatku (hovädzí dobytok, ovce). U ošípaných sa podáva do oblasti šije. Na jedno miesto neaplikovať viac ako 10 ml injekčného roztoku!

Ochranná lehota:

Hovädzí dobytok: Mäso a vnútornosti: 49 dní.
Ovce a ošípané: Mäso a vnútornosti: 28 dní.
Nepoužívať u zvierat produkujúcich mlieko na ľudský konzum.

Kontraindikácie:

Nepoužívať v laktácii, pokiaľ je mlieko určené na konzum.

Nežiaduce účinky:

Bolestivosť a prechodný opuch v mieste vpichu (aplikujte max. 10 ml na jedno miesto – minimalizácia tohto účinku). Lokálna reakcia zmizne bez liečby.
Ak zistíte akékoľvek nežiaduce účinky, aj tie, ktoré už nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, alebo si myslíte, že liek je neúčinný, informujte vášho veterinárneho lekára.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie:

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí!
Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom.

Nepoužívať tento vetrinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na etikete.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu: 28 dní.

Osobitné upozornenia:

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre každý cieľový druh:
Pred prvým ošetrením stáda  sa odporúča urobiť biologickú skúšku na znášanlivosť na malom počte zvierat. Predchádzať zvyšovaniu rizika vývoja rezistencie nasledovným postupom:
 - príliš častým a opakovaným používaním antihelmintík, predĺženou dobou podávania,
 - poddávkovaním (z dôvodu nesprávneho stanovenia živej hmotnosti, nesprávnym podaním lieku alebo chybnou kalibráciou dávkovacieho zariadenia). 

Klinické prípady, podozrivé z rezistencie na antihelmintiká, by mali byť následne vyšetrené použitím vhodných testov (napr. Test redukcie počtu vajíčok). V prípadoch, kde výsledky testov presvedčivo potvrdia rezistenciu na určité antihelmintikum, použiť antihelmintikum patriace do inej farmakologickej skupiny s odlišným mechanizmom účinku. 

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:
Liek  sa nesmie podať intravenózne a intramuskulárne. Dávku treba upraviť podľa váhy, aby sa predišlo predávkovaniu. Pred prvým ošetrením stáda  sa odporúča urobiť biologickú skúšku na znášanlivosť na malom počte  zvierat.  

Osobitné bezpečnostné upozornenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:

  • V prípade náhodného samoinjikovania vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi.
  • V prípade náhodného poliatia kože alebo zasiahnutia očí opláchnuť postihnuté miesto veľkým množstvom vody.
  • Ak sa po kontakte s liekom vyvinú symptómy ako začervenanie kože, opuch pier, tváre alebo očí, alebo sťažené dýchanie, okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľov, alebo obal lekárovi.
  • Počas manipulácie s liekom nefajčite, nejedzte , ani nepite.
  • Po manipulácii s liekom si dôkladne umyte ruky. 

Gravidita, laktácia:
Štúdie ukázali, že ivermektín je bezpečný. Aplikácia odporúčaných dávok nemá vedľajšie účinky na plodnosť. Nepodávať v laktácii. 

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:
Interakcia po spoločnom podaní benzodiazepínu a ivermektínu: následkom zvýšenia aktivity GABA v mozgu sa zvýši toxicita. 

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá):
Najbežnejšie prejavy predávkovania sú: ataxia, abnormálne správanie, depresia, dezorientácia, dávenie, mydriáza a ptyalizmus, ťažké dýchanie, kóma až smrť. 

Inkompatibility:
Nie sú známe.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodnenie nepoužitého lieku alebo odpadového materiálu:

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.
Obaly a zvyšky obsahu majú byť bezpečne zlikvidované (spálením), lebo voľný ivermektín by mohol negatívne vplývať na niektoré vodné organizmy a ryby.

Registračné číslo: 96/002/03-S

Vstupom na túto internetovú stránku vyhlasujem, že som odborným zástupcom v zmysle zákona, a že som oboznámený s definíciou odborného zástupcu podľa platných právnych predpisov.

Odborný zástupca je odborne spôsobilá osoba, oprávnená zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.

Ak máte záujem pokračovať, kliknite ÁNO

NieÁno

Opis lieku/prípravku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

Produkty | Antiparazitiká a insekticidá | GALMEKTIN 10 mg/ml injekčný...

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.