GALMEKTIN 6 mg/g premix na medikáciu krmiva

Cieľový druh
Jeleň, daniel, muflón, srnec, kamzík, diviak, ošípaná
Balenie
5 kg, 10 kg
Registrácia
SR
Len pre zvieratá
Vydáva sa len na veterinárny predpis

premix na medikáciu krmiva

Informácie pre odbornú verejnosť a poskytovateľov veterinárnej zdravotnej starostlivosti.

Zloženie: 

1 g lieku obsahuje:

Účinná látka:
Ivermectinum 6 mg (6 g v 1 kg premixu)

Pomocné látky: Kvalitatívne zloženie pomocných látok a iných zložiek: Kukuričný škrob, aróma 

Biely až sivobiely homogénny prášok.

 Indikácie:  

Jeleň, daniel, muflón, srnec, kamzík, diviak: 

Preventívna a liečebná dehelmintizácia raticovej zveri pri výskyte larválnych štádií a dospelých foriem nematód tráviaceho traktu (Ostertagia spp., Chabertia spp., Cooperia spp., Trichuris spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Haemonchus spp., Strongyloides spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp., Capillaria spp., u diviakov  Ascaris suum) a pľúc (Capreocaulus capreoli, Müllerius spp., Dictyocaulus spp., Bicaulus spp., Metastrongylus spp.). Pôsobí na larválne štádia pri nosohltanovej (Cephenemyia spp., Pharyngomyia spp.) a podkožnej strečkovitosti (Hypoderma spp.), zákožkám a všiam.

Ošípaná:

Preventívna a liečebná eradikácia larválnych štádií a dospelých foriem nematód tráviaceho traktu: Ascaris suum, Ascarops strongylina, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomus spp., Strongyloides ransomi, pľúc: Metastrongylus spp. a obličiek: Stephanurus dentatus. Pôsobí tiež proti všiam a roztočom: Haemathopinus suis, Sarcoptes scabiei var. suis.

Dávkovanie pre každý druh, cesta spôsob podania lieku:  

Perorálne použitie zamiešaním do krmiva. 

Jeleň, daniel, muflón, srnec, kamzík:
0,2 mg ivermektínu/kg ž. hm. po dobu 2 dní. t. j. 125 g lieku zamiešať do 49,875 kg jadrového (zošrotovaného) krmiva.

Odporúčané miešanie:
I. fáza – liek sa dôkladne zamieša do 4,875 kg jadrového (zošrotovaného) krmiva.
II. fáza – vzniknutá zmes sa následne zamieša do 45 kg jadrového (zošrotovaného) krmiva.
Takto pripravené krmivo sa podáva dva po sebe idúce dni ako jediné krmivo v množstve závislom od
počtu a hmotnosti zvierat pri kŕmidlách podľa uvedeného prepočtu pre jednotlivé druhy zvierat. 

Druh zvieraťa  

Priemerná hmotnosť   

Denná spotreba sypkého medikovaného krmiva 

jeleň

75 kg

900 g

daniel

50 kg

650 g

muflón

30 kg

400 g

kamzík

20 kg

320 g

srnec

15 kg

200 g

Ak sa zvieratám nepodáva sypké jadrové krmivo, podávaniu medikovaného krmiva musí predchádzať návyková fáza (najmenej 7 - 10 dní) na sypké šrotované jadrové krmivo, do ktorého sa bude liek zamiešavať.

Diviak:

0,1 mg ivermektínu/kg ž. hm. 

Odporúčané miešanie:
I. fáza – liek sa dôkladne zamieša do sypkého krmiva v pomere 0,1 : 9,9.
II. fáza – vzniknutá zmes sa následne zamieša do sypkého krmiva v pomere 1: 5.
Medikované krmivo podávať po dobu 5 – 7 dní v množstve 100 g/10 kg ž.hm. a deň.

Ošípaná:
0,1 mg ivermektínu/kg ž.hm.
Účinné dávkovanie sa dosiahne podľa pokynov uvedených v tabuľke: 

Hmotnosť zvieraťa
(kg)

Spotreba krmiva
v kg/deň

Dávka GALMEKTINU 6 mg/g prm.
(g/deň/zviera)

GALMEKTIN 6 mg/g
prm. (g/tonu krmiva)

15

1

0,25

250

30

1,4

0,5

357

60

2,3

1

434

90

3

1,5

500

120

3,2

2

625

Spôsob podania: Medikované krmivo podávať po dobu 7 dní.

Pri príprave medikovaného krmiva by sa malo prihliadať na živú hmotnosť liečených zvierat a ich dennú spotrebu krmiva. Príjem krmiva sa môže líšiť v závislosti od veku, zdravotného stavu, plemena, klimatických podmienok a spôsobu chovu, preto je potrebné pre správne dávkovanie zohľadniť aktuálnu situáciu príjmu krmiva v chove a vykonať výpočet požadovanej koncentrácie lieku v gramoch na kilogram krmiva podľa nasledujúceho vzorca:

(... mg ivermektínu/kg ž.hm./deň x Priemerná ž.hm. (kg) x Počet kusov liečených zvierat ) / Priemerný denný príjem krmiva (kg) všetkých liečených zvierat x 6 =... g lieku/kg krmiva

Pokyn o správnom podaní:

Aby sa zabezpečilo podanie správnej dávky, hmotnosť liečených zvierat, by sa mala stanoviť čo najpresnejšie. Ak sú zvieratá liečené spoločne, mali by byť liečené v skupinách podľa hmotnosti.

Ochranná lehota: 

Mäso a vnútornosti:
Jeleň, daniel, srnec, muflón, kamzík: 28 dní.
Diviačia zver: 14 dní.
Ošípaná: 5 dní.

Kontraindikácie:

Nie sú.

Nežiaduce účinky:

Jeleň, daniel, muflón, srnec, kamzík, diviak, ošípaná: Nie sú známe.

Veľmi časté (u viac ako 1 z 10 liečených zvierat): -
Časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 zo 100 liečených zvierat): -
Menej časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 1 000 liečených zvierat): -
Zriedkavé (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 10 000 liečených zvierat): -
Veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených zvierat, vrátane ojedinelých hlásení): -

Hlásenie nežiaducich účinkov je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie bezpečnosti veterinárneho lieku. Hlásenia sa majú zasielať prednostne prostredníctvom veterinárneho lekára buď držiteľovi rozhodnutia o registrácii, alebo príslušnému národnému orgánu prostredníctvom národného systému hlásenia. Príslušné kontaktné údaje sa nachádzajú aj v poslednej časti písomnej informácie pre používateľov.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie:

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávať pri teplote do 25°C.
Chrániť pred svetlom.

Nepoužívať tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na etikete po Exp. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 3 mesiace.
Čas použiteľnosti  po zamiešaní do krmiva: 3 mesiace.

Osobitné upozornenia: 

Osobitné upozornenia:
Predchádzať nasledovným postupom, ktoré zvyšujú riziko vývoja rezistencie a môžu mať za následok neúčinnú liečbu:
- príliš časté a opakované používanie antihelmintík rovnakej skupiny, príliš dlhá doba podávania
- poddávkovanie z dôvodu nesprávneho stanovenia živej hmotnosti, nesprávne podanie lieku alebo
chybná kalibrácia dávkovacieho zariadenia. 

Rezistencia parazitov voči ktorejkoľvek skupine antihelmintík sa môže vyvinúť po častom a
opakovanom použití antihelmintika rovnakej skupiny.

Klinické prípady podozrivé z rezistencie voči antihelmintikám ďalej sledovať použitím vhodných
testov (napr. Test redukcie počtu vajíčok). Tam, kde výsledky testov presvedčivo potvrdia rezistenciu
voči určitému antihelmintiku, použiť antihelmintikum patriace do inej farmakologickej skupiny
s odlišným mechanizmom účinku.
Bol zaznamenaný výskyt rezistencie voči makrocyklickým laktónom (zahŕňajúci ivermektín) u
Haemonchus spp. a Cooperia spp. u cieľových druhov zvierat, preto použitie lieku musí byť založené
na lokálnej epidemiologickej informácii o citlivosti gastrointestinálnych nematód a odporúčaniach,
ako obmedziť ďalšiu selekciu rezistencie voči antihelmintikám.

Osobitné opatrenia na bezpečné používanie u cieľových druhov:
Liek má byť v krmive homogénne zamiešaný. 

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:
V prípade výskytu nežiaducich príznakov vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi.
Pri manipulácii s veterinárnym liekom sa vyhnite inhalácii prachu ako aj kontaktu s kožou a očami.
Pri manipulácii s veterinárnym liekom nefajčite, nejedzte ani nepite.
Po manipulácii s veterinárnym liekom si dôkladne umyte ruky.
Ošetreným zvieratám zabráňte prístupu k vodným plochám.

Osobitné opatrenia na ochranu životného prostredia:
Ivermektín je toxický pre vodné živočíchy. Nekontaminovať povrchové alebo odpadové vody liekom alebo použitými obalmi.
Dodržiavanie pokynov o likvidácii obalov, lieku, správne dávkovanie a dodržiavanie
ochranných lehôt zabezpečí, aby obsah ivermektínu neprekročil povolené množstvo v pôde
a v potravinách.

Gravidita a laktácia:
Môže sa použiť počas gravidity a laktácie.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:
Nie sú známe.

Predávkovanie:
Predávkovanie a intoxikácia liekom sú nepravdepodobné vzhľadom na relatívne vysokú terapeutickú
šírku.

Osobitné obmedzenia používania a osobitné podmienky používania:
Tento veterinárny liek je určený na prípravu medikovaného krmiva.

Závažné inkompatibility:
Neuplatňujú sa.

Osobitné opatrenia na likvidáciu:

Pri likvidácii nepoužitého veterinárneho lieku alebo jeho odpadového materiálu sa riaďte systémom
spätného odberu v súlade s miestnymi požiadavkami a národnými zbernými systémami platnými pre
daný veterinárny liek.
Tento veterinárny liek nesmie kontaminovať vodné toky, pretože ivermektín ako účinná látka lieku
môže byť nebezpečný pre ryby a iné vodné organizmy.

Registračné číslo: 98/028/17-S 

Vstupom na túto internetovú stránku vyhlasujem, že som odborným zástupcom v zmysle zákona, a že som oboznámený s definíciou odborného zástupcu podľa platných právnych predpisov.

Odborný zástupca je odborne spôsobilá osoba, oprávnená zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.

Ak máte záujem pokračovať, kliknite ÁNO

NieÁno

Opis lieku/prípravku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

Produkty | Antiparazitiká a insekticidá | GALMEKTIN 6 mg/g premix...

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.