HELMIGAL 25 mg/g premix na medikáciu krmiva

HELMIGAL 25 mg/g premix na medikáciu krmiva
Cieľový druh
Ošípané, diviak
Balenie
5 kg, 10 g
Registrácia
SR
Len pre zvieratá
Vydáva sa len na veterinárny predpis

premix na medikáciu krmiva

Informácie pre odbornú verejnosť a poskytovateľov veterinárnej zdravotnej starostlivosti.

Zloženie:

1 g lieku obsahuje:

Účinná látka:
Fenbendazolum 25 mg

Pomocná látka: Dihydrát hydrogénfosforečnanu vápenatého

Makroskpoický homogénny šedobiely prášok.

Indikácie:

Ošípané a diviaky

Parazitárne ochorenia vyvolané vývojovými štádiami a dospelými jedincami parazitov:

Pľúcne nematódy: Metastrongylus spp.
Gastrointestinálne nematódy: Ascaris suum, Oesophagostomum spp., Hyostrongylus rubidus, Trichuris suis.
Nematódy obličiek: Stephanurus dentatus.
Slabší je účinok na Strongyloides ransomi. 

Dávkovanie pre každý druh, cestaa spôsob podania lieku:

Ošípané a diviaky:

Všeobecná dávka je 5 mg fenbendazolu /kg ž. hm. jednorazovo, (t.j. 0,2 g lieku) / kg ž.hm., alebo 10 kg lieku Helmigal 25 mg/g na tonu  kŕmnej zmesi, jednorazovo.

 Účinnejšie je   nižšie dávkovanie 3 mg / kg ž.hm. t.j. 0,12 g lieku/kg ž. hm. v intervaloch 24 hodín  počas 3-5 dní.

Pri príprave medikovaného krmiva by sa malo prihliadať na živú hmotnosť liečených zvierat a ich dennú spotrebu krmiva. Príjem krmiva sa môže líšiť v závislosti od veku, zdravotného stavu, plemena, klimatických podmienok a spôsobu chovu, preto je potrebné pre správne dávkovanie zohľadniť aktuálnu situáciu príjmu krmiva v chove a vykonať výpočet požadovanej koncentrácie lieku v gramoch na kilogram krmiva podľa nasledujúceho vzorca: 

   0,12 alebo 0,2 g lieku /kg živej hmotnosti/deň 

x

Priemerná živá hmotnosť (kg) liečených zvierat

 

=….  g lieku na kilogram krmiva

Priemerná spotreba krmiva (kg) na zviera a deň 

Aby sa zabezpečilo podanie správnej dávky, hmotnosť liečených zvierat, by sa mala stanoviť čo najpresnejšie. Ak sú zvieratá liečené spoločne, mali by byť liečené v skupinách podľa hmotnosti.
Odporúča sa pravidelné odčervenie dvakrát ročne.

Pokyn o správnom podaní:

Liek sa podáva homogénne zamiešaný do kŕmnej zmesi.

Ochranná lehota:

Mäso a vnútornosti: ošípané: 5 dní.

Kontraindikácie:

Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.
Odčervovanie zvierat s masívnou inváziou parazitov môže viesť k výskytu nežiaducich účinkov spojených s úhynom parazitov.
Ak zistíte akékoľvek nežiaduce účinky, aj tie, ktoré už nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, alebo si myslíte, že liek je neúčinný, informujte vášho veterinárneho lekára.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie:

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávať pri teplote do 25°C.
Chrániť pred svetlom.
Uchovávať na suchom mieste.
Nepoužívať tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na etikete.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Čas použiteľnosti po pridaní do krmiva: 5 dní.

Osobitné upozornenia:

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre každý cieľový druh:
Predchádzať nasledovným postupom, ktoré zvyšujú riziko vývoja rezistencie a môžu mať za následok neúčinnú liečbu:
- príliš časté a opakujúce používanie antihelmintík rovnakej skupiny, príliš dlhá doba podávania
- poddávkovanie, z dôvodu nesprávneho stanovenia živej hmotnosti, nesprávne podanie lieku alebo chybná kalibrácia dávkovacieho zariadenia
Klinické prípady podozrivé na rezistenciu voči antihelmintikám ďalej sledovať použitím vhodných testov (napr. Test redukcie počtu vajíčok). Tam, kde výsledky testov presvedčivo potvrdia rezistenciu voči určitému antihelmintiku, použiť antihelmintikum patriace do inej farmakologickej skupiny s odlišným mechanizmom účinku.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:
Liek má byť dôkladne zamiešaný v krmive. 
Všeobecné pravidlo: je nutné zabezpečiť, aby zvieratá úplne skonzumovali potravu zmiešanú s liekom. Aby to bolo možné  docieliť, liečbu treba vykonať pri rannom kŕmení. Liek je vhodný na rutinnú terapiu a pre pravidelné preventívne odčervovanie. Preventívna odčervovacia liečba je účinná, keď sa liek používa podľa programu uvážene prispôsobenému životnosti daných druhov hlístovcov (napr. očakávaný čas infekcie).

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:

  • Pri požití lieku vymyte ústnu dutinu väčším množstvom vody a vyvolajte zvracanie.
  • Pri kontakte lieku s kožou omyte postihnuté miesto vodou a mydlom. Pri podráždení kože vyhľadajte lekársku pomoc.
  • Pri inhalácii vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri vážnych problémoch s dýchaním vyhľadajte lekársku pomoc.
  • Pri kontakte lieku s očami nadvihnite viečko postihnutého oka a celé oko vymývajte vodou minimálne 15 minút. Pri podráždení vyhľadajte lekársku pomoc.

Gravidita a laktácia:
Podávanie lieku v období gravidity a laktácie nie je obmedzené.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:
Neodporúča sa súčasné podávanie bromsalánových antifasciolík.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá):
K predávkovaniu a intoxikáciám prakticky nedochádza, pretože fenbendazol má nízku toxicitu a je bezpečný.

Inkompatibility: 
Nepodávať súčasne s bromsalánovými antifasciolikami.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodnenie nepoužitého lieku alebo odpadového materiálu, v prípade potreby:

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými miestnymi požiadavkami.

Registračné číslo: 98/016/06-S

Vstupom na túto internetovú stránku vyhlasujem, že som odborným zástupcom v zmysle zákona, a že som oboznámený s definíciou odborného zástupcu podľa platných právnych predpisov.

Odborný zástupca je odborne spôsobilá osoba, oprávnená zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.

Ak máte záujem pokračovať, kliknite ÁNO

NieÁno

Opis lieku/prípravku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

Produkty | Antiparazitiká a insekticidá | HELMIGAL 25 mg/g premix...

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.