HELMIGAL 50 mg/ml perorálna suspenzia

HELMIGAL 50 mg/ml perorálna suspenzia
Cieľový druh
Ovce, kozy, hovädzí dobytok, kone
Balenie
500 ml, 1000 ml, 5 l, 10 l
Registrácia
SR
Len pre zvieratá
Vydáva sa len na veterinárny predpis

perorálna suspenzia

Informácie pre odbornú verejnosť a poskytovateľov veterinárnej zdravotnej starostlivosti.

Zloženie:

1 ml lieku obsahuje:

Účinná látka:

Fenbendazolum 50 mg

Pomocné látky: Propionát sodný, benzoát sodný, dokusát sodný, bentonit, xantánová guma, propylenglykol, kyselina citrónová bezvodá, čistená voda.

Sivobiela roztrepateľná suspenzia.

Indikácie:

Ovce a kozy:

Gastro-intestinálne nematódy: Oesophagostomum spp., Oestertagia spp., Trichostrongylus spp., Haemonchus spp., Nematodirus spp., Cooperia spp., Chabertia spp., Bunostomum spp., Trichuris spp., Strongyloides spp.

Pľúcne nematódy: Dictyocaulus filaria.

Cestódy: Moniezia spp.

Hovädzí dobytok:

Gastro-intestinálne nematódy: Oesophagostomum spp., Oestertagia spp., Trichostrongylus spp., Haemonchus spp., Nematodirus spp., Cooperia spp., Bunostomum spp., Trichuris spp., Strongyloides spp., Neoscaris vitulorum

Pľúcne nematódy: Dictyocaulus viviparus

Cestódy: Moniezia spp.

Kone:

Veľké strongyly: Strongylus edentatus, S. equinus, S. vulgaris, Triodontophorus spp.

Malé strongyly: Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp. (vrátane encystovaných skorých L3. štádiá (hypobiotických), neskorých L3. štádiá a L4. štádiá mukozálnych lariev).

Oxyurata: Oxyuris spp.

Ascaridie: Parascaris spp.

V pastevných oblastiach sa odporúča pravidelná jarná a jesenná dehelmintizácia.

Dávkovanie pre každý druh, cesta a spôsob podania lieku:

Ovce a kozy 

všeobecná dávka je 7,5 mg účinnej látky na kg ž. hm. jednorazovo, pri moniezióze a dictyokaulóze oviec je to 10 mg účinnej látky na kg ž.hm jednorazovo. Toto dávkovanie zodpovedá aplikácii nasledujúcich dávok lieku podľa živej hmotnosti zvierat:

Ovce a kozy: 

Hmotnosť
zvierat 
( kg )
Nematodózy
(7,5 mg fenbendazolu
 
na kg ž.hm.)
Moniezióza, pneumohelmintózy
(10 mg fenbendazolu  na kg ž.hm.)
do 10 1,5 ml 2,0 ml
do 20 3,0 ml 4,0 ml
do 30 4,5 ml 6,0 ml
do 40 6,0 ml 8,0 ml
do 50 7,5 ml 10,0 ml
do 60 9,0 ml 12,0 ml

 Hovädzí dobytok a kone

všeobecná dávka je 7,5 mg účinnej látky na kg ž. hm. jednorazovo; pri dictyokaulózach hovädzieho dobytka sa vyžaduje dávka 10 mg na kg ž. hm.. Toto dávkovanie zodpovedá aplikácii nasledujúcich dávok lieku podľa živej hmotnosti zvieraťa:

Hovädzí dobytok a kone: 

Hmotnosť
zvierat
 
( kg )
Nematodózy 
(7,5 mg fenbendazolu
na kg ž.hm.)
Moniezióza, pneumohelmintózy
(10 mg fenbendazolu  na kg ž.hm.)
do 40 6 ml 8 ml
do 80 12 ml 16 ml
do 120 18 ml 24 ml
do 160 24 ml 32 ml
do 200 30 ml 40 ml
do 300 45 ml 60 ml
do 400 60 ml 80 ml
do 500 75 ml 100 ml

Pokyn o správnom podaní:

Perorálne pomocou aplikátora. Pred použitím je potrebné liek dôkladne pretrepať.

Na zabezpečenie správneho dávkovania je potrebné stanoviť živú hmotnosť zvierat tak presne ako je to možné; presnosť dávkovacieho zariadenia musí byť kontrolovaná.

Ak sú zvieratá liečené skôr hromadne ako individuálne, je potrebné ich zoskupiť podľa živej hmotnosti a tomu prispôsobiť dávkovanie, aby sa zabránilo poddávkovaniu alebo predávkovaniu lieku.

Ochranná lehota

Hovädzí dobytok: mäso 7 dní, mlieko 84 hodín.
Ovce: mäso 14 dní, mlieko 84 hodín.
Kozy: mäso 14 dní, mlieko 48 hodín.
Nepodávať koňom, ktorých mäso je určené na ľudský konzum.

Kontraindikácie:

Liek nesmie byť aplikovaný súčasne s bromsalanovými liekmi.

Nežiaduce účinky:

Liek znášajú zvieratá výborne aj vo zvýšených dávkach. Pre fenbendazol je charakteristické, že nevyvoláva nežiaduce účinky ani keď je podávaný mladým, chorým alebo inak oslabeným zvieratám.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie:

Uchovávať mimo dosahu detí.

Uchovávať pri teplote do 25°C.
Chrániť pred svetlom.
Uchovávať na suchom mieste.
Chrániť pred mrazom.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu: 28 dní.
Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom na obale.

Osobitné upozornenia:

Pre zabezpečenie plného účinku lieku je potrebné presne dodržiavať dávkovanie a spôsob aplikácie.

Predchádzať nasledovným postupom, ktoré zvyšujú riziko vývoja rezistencie a môžu mať za následok neúčinnú liečbu:
Príliš časté a opakované používanie antihelmintík rovnakej skupiny, príliš dlhá doba podávania.
Poddávkovanie z dôvodu nesprávneho stanovenia živej hmotnosti, nesprávne podanie lieku alebo chybná kalibrácia dávkovacieho zariadenia.

Klinické prípady podozrivé na rezistenciu na antihelmintiká ďalej sledovať použitím vhodných testov (napr. Test redukcie počtu vajíčok). Tam, kde výsledky testov presvedčivo potvrdia rezistenciu na určité antihelmintikum, použiť antihelmintikum patriace do inej farmakologickej skupiny s odlišným mechanizmom účinku.
Rezistencia na benzimidazoly bola zaznamenaná v mnohých európskych krajinách u druhov Teladorsagia, Haemonchus, Cooperia, a Trichstrongylus u malých prežúvavcov, preto použitie lieku musí byť založené na lokálnej epidemiologickej informácii o vnímavosti nematód/jednotlivých druhov helmintov a odporúčaniach, ako obmedziť ďalšiu selekciu rezistencie voči antihelmintikám.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:
Pri požití lieku vymyte ústnu dutinu väčším množstvom vody a vyvolajte zvracanie.
Pri kontakte lieku s kožou, postihnuté miesto opláchnite vodou a mydlom. Pri podráždení kože vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri inhalácii vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri vážnych problémoch s dýchaním vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri kontakte lieku s očami nadvihnite viečko postihnutého oka a celé oko vymývajte vodou minimálne 15 minút. Pri podráždení vyhľadajte lekársku pomoc.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodnenie nepoužitého lieku alebo odpadového materiálu, v prípade potreby: 

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Registračné číslo: 96/002/00-S 

Vstupom na túto internetovú stránku vyhlasujem, že som odborným zástupcom v zmysle zákona, a že som oboznámený s definíciou odborného zástupcu podľa platných právnych predpisov.

Odborný zástupca je odborne spôsobilá osoba, oprávnená zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.

Ak máte záujem pokračovať, kliknite ÁNO

NieÁno

Opis lieku/prípravku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

Produkty | Antiparazitiká a insekticidá | HELMIGAL 50 mg/ml perorálna...

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.