TRINIDAZOL 100 mg/g prášok na perorálny roztok

TRINIDAZOL 100 mg/g prášok na perorálny roztok
Cieľový druh
Športové holuby, okrasné vtáky
Balenie
10 g, 30 x 10 g, 60 x 10 g, 500 g
Registrácia
SR
Len pre zvieratá
Vydáva sa len na veterinárny predpis

 prášok na perorálny roztok

Informácie pre odbornú verejnosť a poskytovateľov veterinárnej zdravotnej starostlivosti.

Zloženie:

1 g lieku obsahuje:

Účinná látka: 
Ornidazolum100 mg

Homogénny jemný nažltlý prášok.

Indikácie:

Prevencia a liečba trichomoniázy (Trichomonas gallinae), histomoniázy (Histomonas meleagridis) a aspergilózy (Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus). 

Dávkovanie pre každý cieľový druh, cesta a spôsob podania lieku:

Liečba: 4 g lieku na liter pitnej vody po dobu 5-7 dní.
Liečebno-ochranne: 2 g lieku na liter pitnej vody po dobu 3-5 dní. 
V období pretekov a odchovu mláďat sa odporúča podávať liečebno-ochranné dávky lieku 2 dni v 14-dňových intervaloch.
Spôsob podania lieku: Perorálne.

Pokyn o správnom podaní:

Pred aplikáciou je potrebné liek rozpustiť v menšom množstve pitnej vody zohriatej na 55-60°C a následne po rozpustení zriediť vo zvyšnom objeme pitnej vody.

Ochranná lehota:

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

Kontraindikácie:

Nie sú známe.

Nežiaduce účinky:

Neboli pozorované.
Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, informujte vášho veterinárneho lekára.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie:

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávať pri teplote do 25°C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste.

Nepoužívať tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na etikete po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v uvedenom mesiaci.

Čas použiteľnosti po rekonštitúcii lieku podľa návodu: 24 hodín.

Osobitné upozornenia: 

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:
Na zabezpečenie účinnosti a bezpečnosti lieku presne dodržiavať dávkovanie a spôsob podávania.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:
Ľudia so známou precitlivenosťou na účinnú látku sa musia vyhýbať kontaktu s týmto liekom.
V prípade náhodného požitia ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi.
Pri manipulácii s liekom sa vyhnite inhalácii prachu, ako aj kontaktu s kožou a očami.
V prípade náhodného zasiahnutia kože alebo očí, opláchnite postihnuté miesto veľkým množstvom vody. V prípade inhalácie postihnutého ihneď vyviesť na čerstvý vzduch. Pri objavení sa vážnych ťažkostí s dýchaním vyhľadať lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi.
Počas manipulácie s liekom nefajčiť, nejesť a nepiť.
Po manipulácii s liekom si dôkladne umyť ruky.

Gravidita a laktácia:
Liek je určený výhradne na použitie u vtákov.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:
Nie sú známe.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá):
Pri predpísanom dávkovaní k intoxikácii nedochádza.

Inkompatibility:
Nie sú známe. 

Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodnenie nepoužitého lieku alebo odpadového materiálu, v prípade potreby:

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Regstračné číslo: 96/061/02-S

Vstupom na túto internetovú stránku vyhlasujem, že som odborným zástupcom v zmysle zákona, a že som oboznámený s definíciou odborného zástupcu podľa platných právnych predpisov.

Odborný zástupca je odborne spôsobilá osoba, oprávnená zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.

Ak máte záujem pokračovať, kliknite ÁNO

NieÁno

Opis lieku/prípravku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

Produkty | Antiparazitiká a insekticidá | TRINIDAZOL 100 mg/g prášok...

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.