TRINIDAZOL 25 mg tableta

TRINIDAZOL 25 mg tableta
Cieľový druh
Športové holuby, okrasné vtáky.
Balenie
1x250 tabliet
Registrácia
SR
Len pre zvieratá
Vydáva sa len na veterinárny predpis

 Tableta

Informácie pre odbornú verejnosť a poskytovateľov veterinárnej zdravotnej starostlivosti.

Zloženie:

1 tableta obsahuje:
Účinná látka:
Ornidazolum 25 mg

Indikácie:

Metafylaxia a liečba trichomoniázy (Trichomonas gallinae), histomoniázy (Histomonas meleagridis)
a aspergilózy (Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus) športových holubov a okrasných vtákov.

Dávkovanie pre každý cieľový druh, cesta a spôsob podania lieku:

Perorálne, individuálne do zobáka.

Všeobecné dávkovanie: 40 mg ornidazolu/kg ž. hmotnosti.
Holuby:
Mladý holub (300 g) : ½ tablety/kus, (t. j. 12,5 mg ornidazolu/kus), počas 3 - 5 dní.
Dospelý holub (600 g): 1 tableta/kus, (t. j. 25 mg ornidazolu/kus), počas 3 - 5 dní.
Okrasné vtáky:
Okrasné vtáky (300 - 600 g): ½ - 1 tableta/kus (t. j. 12,5 - 25 mg ornidazolu/kus), počas 3 – 5 dní.

Pokyn o správnom podaní:

Najvhodnejšia doba aplikácie je pred ranným kŕmením, 10 dní po znáške vajec alebo pred pretekmi
a výstavami.
Na zaistenie podania správnej dávky je potrebné čo najpresnejšie stanoviť živú hmotnosť.

Ochranná lehota:

Netýka sa.

Kontraindikácie:

Nie sú.

Nežiadúce účinky:

Športové holuby, okrasné vtáky:

Veľmi časté (u viac ako 1 z 10 liečených zvierat): -
Časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 zo 100 liečených zvierat): -
Menej časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 1 000 liečených zvierat): -
Zriedkavé (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 10 000 liečených zvierat): -
Veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených zvierat, vrátane ojedinelých hlásení): -

Hlásenie nežiaducich účinkov je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie bezpečnosti lieku. Ak zistíte akékoľvek nežiaduce účinky, aj tie, ktoré ešte nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, alebo si myslíte, že liek je neúčinný, kontaktujte v prvom rade veterinárneho lekára. Nežiaduce účinky môžete oznámiť aj držiteľovi rozhodnutia o registrácii prostredníctvom kontaktných údajov na konci tejto písomnej informácie.

Osobitné opatrenia na uchovávanie:

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávať pri teplote do 30°C.
Chrániť pred svetlom.
Uchovávať na suchom mieste.
Uchovávať v pôvodnom obale.

Nepoužívať tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na škatuli po Exp. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v uvedenom mesiaci.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 90 dní.

Osobitné upozornenia:

Osobitné upozornenia:
Na zabezpečenie plného účinku a bezpečnosti lieku je potrebné presne dodržiavať dávkovanie
a spôsob podávania.
Nepoužívať u vtákov s hmotnosťou menšou ako 300 g.

Osobitné opatrenia na používanie u cieľových druhov:
Infikované vtáky by sa mali ošetriť súčasne, aby sa zabránilo tomu, že neošetrené vtáky budú
pôsobiť ako zdroj re-infekcie už ošetrených vtákov.
Liečbu opakovať vždy, keď je hrozba re-infekcie vysoká, na začiatku chovu, pri naskladnení nových
vtákov do klietok a holubníkov.
Ošetrené vtáky musia byť počas liečby v karanténe a mali by byť ošetrené pred výstavami a
pretekmi.

Osobitné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:
Osoby so známou precitlivenosťou na ornidazol alebo pomocné látky by sa mali vyhnúť kontaktu
s veterinárnym liekom.
Počas manipulácie s liekom nefajčiť, nejesť a nepiť.
Po manipulácii s liekom si dôkladne umyť ruky.
Ak sa po kontakte s liekom vyvinú symptómy ako začervenanie kože, opuch pier, tváre a očí alebo
sťažené dýchanie, ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľov
alebo obal lekárovi.
V prípade náhodného požitia ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre
používateľov alebo obal lekárovi.

Nosnice:
Liek sa odporúča aplikovať 10 dní po znáške.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:
Nie sú známe.

Predávkovanie:
Účinná látka má širokú bezpečnostnú rezervu. U holubov nebolo možné stanoviť hodnotu LD50 po
perorálnej aplikácii a najvyššia testovaná dávka 1 120 mg/kg ž. hm. nevykazovala žiadne vedľajšie
účinky.

Závažné inkompatibility:
Nie sú známe.

Špeciálne opatrenia na likvidáciu 

Pri likvidácii nepoužitého veterinárneho lieku alebo jeho odpadového materiálu sa riaďte systémom spätného odberu v súlade s miestnymi požiadavkami a národnými zbernými systémami platnými pre daný veterinárny liek. Tieto opatrenia majú pomôcť chrániť životné prostredie.

Registračné číslo: 96/032/22-S 

Vstupom na túto internetovú stránku vyhlasujem, že som odborným zástupcom v zmysle zákona, a že som oboznámený s definíciou odborného zástupcu podľa platných právnych predpisov.

Odborný zástupca je odborne spôsobilá osoba, oprávnená zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.

Ak máte záujem pokračovať, kliknite ÁNO

NieÁno

Opis lieku/prípravku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

Produkty | Antiparazitiká a insekticidá | TRINIDAZOL 25 mg tableta

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.