HYDROVIT E+Se injekčný roztok

HYDROVIT E+Se injekčný roztok
Cieľový druh
Jahňatá, mladé ovce, kravy, teľatá, žriebätá, ciciaky
Balenie
50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml
Registrácia
SR
Len pre zvieratá
Vydáva sa len na veterinárny predpis

injekčný roztok

Informácie pre odbornú verejnosť a poskytovateľov veterinárnej zdravotnej starostlivosti.

Zloženie:

1 ml lieku obsahuje:

Účinné látky:
Tocoferoli alfa acetas 30 mg
Natrii selenis anhydricus 2,2 mg

Pomocné látky: Polysorbát 80, voda na injekciu.

Žltozelený, opalizujúci až slabo zakalený roztok.

Indikácie:

Prevencia a liečba retencie sekundín, svalová slabosť, tremor a uľahnutie kráv po pôrode.
Znížená plodnosť hovädzieho dobytka a ošípaných.
Slabosť po dyzentérii ošípaných.
Prevencia a terapia nutričnej svalovej dystrofie mladých oviec, jahniat, teliat, ciciakov a žriebät. Prevencia úhynu oviec pred bahnením a prežívanie jahniat pred odstavením.
Prevencia a liečba ďalších chorôb zapríčinených karenciou vitamínu E a selénu.

Dávkovanie pre každý druh, cesta a spôsob podania lieku:

 

Druh zvieraťa

Množstvo lieku

liečebno-ochranné podanie

liečebné podanie

Jahňa do 3 týždňov *

1 ml

2 ml

Jahňa od 3 týždňov *

2 ml

4 ml

Teľa, mladý dobytok, žriebä

10 ml/100 kg ž.hm.

20 ml/100 kg ž.hm.

Krava 3 týždne pred otelením

20 ml pro toto

-

Ciciak * *

0,1 ml/1 kg ž.hm.

0,2 ml/1 kg ž.hm.

Pozn: podľa potreby podanie opakovať po 5-7 dňoch.
* V oblastiach deficitu selénu v potrave zvýšiť liečebné podanie o 1-2 ml.
** Pre možnosť predávkovania pri nepresnom dávkovaní ciciakom a jahňatámtreba použiť injekčnú striekačku s presnosťou dávkovania 0,1 ml.
Dávkovanie je potrebné presne dodržiavať.

 Pokyn o správnom podaní:

Spôsob podania: Intramuskulárne do krku, alebo subkutánne za lopatku po predchádzajúcej dôkladnej dezinfekcii miesta vpichu.

Ochranná lehota:

Mäso a orgány 7 dní, mlieko bez ochrannej lehoty.

Kontraindikácie:

Nie sú známe.

Nežiaduce účinky:

Nežiaduce účinky, znášanlivosť lieku sa sledovali po jednorazovom podaní terapeutickej dávky a dvojnásobnej terapeutickej dávky u rozličných druhov zvierat. Neboli zistené nežiaduce účinky lieku.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie:

Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na etikete.
Čas použiteľnosti po 1. otvorení vnútorného obalu: 28 dní, pri skladovaní v chladničke pri teplote 2-8 °C.
Uchovávajte pri teplote do 25°C.
Chrániť pred svetlom.
Uchovávať mimo dosahu detí.

Osobitné upozornenia:

  • Pred hromadnou aplikáciou urobiť biologický pokus. Pri alergických prejavoch podať antihistaminikum.
  • Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis veterinárneho lekára, aplikovať ho smie len veterinárny lekár (odborne spôsobilá osoba).
  • Ku kontaktu používateľa s liekom môže dôjsť len pri nehode; rozbitie liekovky a vyliatie obsahu alebo pri neopatrnej manipulácii s injekciou pri aplikácii, pričom dôjde k samoinjikácii lieku.
  • Pri kontakte substancie s kožou je vhodné postihnuté miesto omyť vodou a mydlom.
  • Pri kontakte substancie s očami nadvihnite viečko postihnutého oka a celé oko vymývajte vodou minimálne 15 minút. Pri podráždení vyhľadajte lekársku pomoc.
  • Pri samoinjikácii vyhľadajte lekársku pomoc.

Liekové interakcie:
U novorodených prasiat nepodávať súčasne parenterálne lieky obsahujúce železo.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodnenie nepoužitého lieku alebo odpadového materiálu, v prípade potreby:

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými miestnymi predpismi.

Registračné číslo: 96/016/01-S

Vstupom na túto internetovú stránku vyhlasujem, že som odborným zástupcom v zmysle zákona, a že som oboznámený s definíciou odborného zástupcu podľa platných právnych predpisov.

Odborný zástupca je odborne spôsobilá osoba, oprávnená zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.

Ak máte záujem pokračovať, kliknite ÁNO

NieÁno

Opis lieku/prípravku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

Produkty | Vitamíny a Veterinárne prípravky | HYDROVIT E+Se injekčný...

© 2011-2023 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.