FOSFOVET FORTE 100 mg/ml injekčný roztok

FOSFOVET FORTE 100 mg/ml injekčný roztok
Cieľový druh
Hovädzí dobytok, ošípané
Balenie
100 ml
Registrácia
SR, ČR
Len pre zvieratá
Vydáva sa len na veterinárny predpis

injekčný roztok

Informácie pre odbornú verejnosť a poskytovateľov veterinárnej zdravotnej starostlivosti.

Zloženie:

1 ml obsahuje:

Účinné látky:
Acidum nucleinicum (stabilizovaný roztok sodnej soli kyseliny nukleínovej) 100 mg (zodpovedá 10 mg organicky viazaného fosforu )

Pomocné látky: Metylparabén, etyléndiamín, etylalkohol, hydroxid sodný, voda na injekciu

Hnedý až tmavohnedý číry až slabo opalizujúci roztok.

Indikácie:

Roborans a tonikum :

 • Všeobecné poruchy látkovej výmeny, najčastejšie v dôsledku jednostranného a nedostatočného kŕmenia
 • Stavy slabosti a vyčerpanosti po prekonanej chorobe a ťažkých pôrodoch
 • Obehová a srdcová slabosť
 • Slabá pohlavná aktivita a celková vyčerpanosť
 • Podporná liečba pri terapii sterility
 • Znížená životaschopnosť novorodených mláďat
 • Poruchy výživy a vývoja mladých zvierat
 • Karenčná výživa v jarných mesiacoch

Poruchy vývoja a tvorby kostí :

 • Rachitis a osteomalácia
 • Podpora zle sa hojacich zlomenín kostí (tvorba kalusu) v spojení s liečbou vitamínom D
 • Tetánie a parézy súvisiace s narušením pomeru Ca, Mg a P pri liečbe vápnikom a horčíkom

Dávkovanie pre každý druh, cesta a spôsob podania lieku:

Nárazová liečba: 10 – 50 ml podľa druhu a veľkosti zvierat. Liečba sa opakuje v krátkych intervaloch (1 až 2 dni) až do výrazného zlepšenia zdravotného stavu.

Chronické ochorenia: Podľa veľkosti a zdravotného stavu zvierat sa každý druhý deň podá:
- veľké zvieratá 5,0 - 15,0 ml,
- malé zvieratá 0,5 - 3,0 ml.

Spôsob podania: Intramuskulárne, subkutánne.

Ochranná lehota:

0 dní.

Kontraindikácie:

Nie sú.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.
Ak zistíte akékoľvek nežiaduce účinky, aj tie, ktoré už nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, alebo si myslíte, že liek je neúčinný, informujte vášho veterinárneho lekára.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie:

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.
Pri teplote do 25 °C. Uchovávať na suchom mieste. Chrániť pred svetlom.
Nepoužívať tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v uvedenom miesiaci.

Osobitné upozornenia:

 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre každý cieľový druh:
Relatívne vysoké dávky od 10 ml do 50 ml (podľa druhu a veľkosti zvierat) sa odporúča aplikovať rozdelene do viacerých miest.

 Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:
Prípadný mierny sediment v lieku nie je chyba.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:
Neuplatňujú sa.

Gravidita a laktácia:
Môže sa použiť počas gravidity a laktácie.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:
Nie sú známe.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá):
Aplikácia 5-násobnej dávky nevyvolá poruchy zdravotného stavu.

Inkompatibility:
Prítomnosť niektorých kovov (napr. Zn, Fe, Mg) vo fosforečnanoch môže nepriaznivo pôsobiť na utilizáciu fosforu. Uvedené prvky vytvárajú s fosforom nerozpustné fosforečnany. 

Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodnenie nepoužitého lieku(-ov) alebo odpadového materiálu, v prípade potreby:

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

Registračné číslo: 99/054/77 –S 

Vstupom na túto internetovú stránku vyhlasujem, že som odborným zástupcom v zmysle zákona, a že som oboznámený s definíciou odborného zástupcu podľa platných právnych predpisov.

Odborný zástupca je odborne spôsobilá osoba, oprávnená zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.

Ak máte záujem pokračovať, kliknite ÁNO

NieÁno

Opis lieku/prípravku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

Produkty | Vitamíny a Veterinárne prípravky | FOSFOVET FORTE 100 mg/ml...

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.